REKLAMA

PCF GROUP S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 18:39
publikacja
2023-11-29 18:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20231129_PCF_SSF_Q3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 111249 130921 24305 27927
II. Zysk (strata) netto (13448) 42133 (2938) 8987
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 24948 74728 5450 15940
IV. Przepływy pieniężne netto razem 102559 (24644) 22405 (5257)
V. Aktywa 579927 350804 125102 74800
VI. Kapitał własny 496099 277629 107019 59197


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych średni kurs w okresie, obliczony jako średnia kursów
określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego,


- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20231129_PCF SSF Q3 2023.pdf20231129_PCF SSF Q3 2023.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 3 kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Sebastian Kamil Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Kamil Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki