REKLAMA

PCF GROUP S.A.: wyniki finansowe

2023-09-21 19:43
publikacja
2023-09-21 19:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_PCFG_do_raportow_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_Group_2023_PSF_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCF_Group_2023_PSSF_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze 2022/ 31.12.2022 półrocze / 2023 półrocze 2022/ 31.12.2022
I. Przychody ze sprzedaży 68666 90592 14885 19513
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8887) 21371 (1927) 4603
III. Zysk (strata) netto (13070) 25480 (2833) 5488
IV. Zysk na akcję (PLN) (0,43) 0,85 (0,09) 0,18
V. Kapitał własny 394192 277629 88577 59197
VI. Aktywa 481857 350804 108275 74800


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężny
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia kursów określonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego,


- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe H1 2023.pdfSprawozdanie finansowe H1 2023.pdf Sprawozdanie finansowe H12023
Sprawozdanie Zarządu z działalności H1 2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności H1 2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności H12023
Oświadczenie Zarządu PCFG do raportów H1 2023.pdfOświadczenie Zarządu PCFG do raportów H1 2023.pdf Oświadczenie Zarządu H12023
PCF_Group_2023_PSF_PL-sig.pdfPCF_Group_2023_PSF_PL-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego środrocznego sprawozdania finasowego
PCF_Group_2023_PSSF_PL-sig.pdfPCF_Group_2023_PSSF_PL-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-21 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki