REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

2023-08-22 17:22
publikacja
2023-08-22 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_Rokita_SSF_2023-06-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20230630_PCC_ROKITA_RzP_SSF_22082023_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCC__Rokita_WDF_2023-06-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_JSF_2023-06-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20230630_PCC_ROKITA_SzB_JSF_22082023_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_WDF_2023-06-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCC_Rokita_Sprawozdanie_Zarzadu__1H2023_20230822.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody ze sprzedaży 1 340 650 1 411 542 290 624 304 035
II. Zysk na działalności operacyjnej 206 070 294 261 44 672 63 381
III. Zysk przed opodatkowaniem 190 518 289 146 41 300 62 280
IV. Zysk netto 155 673 241 306 33 747 51 975
V. EBITDA 308 651 384 742 66 909 82 870
VI. Pozostałe dochody całkowite netto (1 734) 212 (376) 46
VII. Całkowite dochody ogółem 153 939 241 518 33 371 52 021
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 303 139 212 905 65 714 45 858
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (147 810) (140 050) (32 042) (30 166)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (439 306) (267 660) (95 232) (57 651)
XI. Przepływy pieniężne netto (283 977) (194 805) (61 560) (41 959)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 7,84 12,15 1,70 2,62
XIV. Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.06.2023 Stan na 31.12.2022
XV. Aktywa trwałe 1 685 633 1 690 364 378 768 360 426
XVI. Aktywa obrotowe 766 548 1 202 009 172 246 256 297
XVII. Kapitał własny 1 268 812 1 543 138 285 107 329 034
XVIII. Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 461 4 233
XIX. Zobowiązania długoterminowe 607 588 613 051 136 527 130 717
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 575 781 736 184 129 380 156 972
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 63,91 77,73 14,36 16,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_PCC_Rokita_SSF_2023-06-30.pdfGK_PCC_Rokita_SSF_2023-06-30.pdf Skrócone skosolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2023
20230630_PCC_ROKITA_RzP_SSF_22082023_PL.pdf20230630_PCC_ROKITA_RzP_SSF_22082023_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
GK_PCC_ Rokita_WDF_2023-06-30.pdfGK_PCC_ Rokita_WDF_2023-06-30.pdf Wybrane dane finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2023
PCC_Rokita_JSF_2023-06-30.pdfPCC_Rokita_JSF_2023-06-30.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita za I półrocze 2023
20230630_PCC_ROKITA_SzB_JSF_22082023_PL.pdf20230630_PCC_ROKITA_SzB_JSF_22082023_PL.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
PCC_Rokita_WDF_2023-06-30.pdfPCC_Rokita_WDF_2023-06-30.pdf Wybrane dane finansowe PCC Rokita za I półrocze 2023
GK_PCC_Rokita_Sprawozdanie_Zarządu _1H2023_20230822.pdfGK_PCC_Rokita_Sprawozdanie_Zarządu _1H2023_20230822.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za I półrocze 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-22 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2023-08-22 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki