REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-10 18:09
publikacja
2021-11-10 18:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_Rokita_Raport_za_3Q2021_10112021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2021-11/GK-PCC-Rokita-WDF-za-3Q2021_202111100464514173.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_WDF_za_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 596 630 1 045 679 350 253 235 407
II. Zysk na działalności operacyjnej 295 652 96 447 64 857 21 713
III. Zysk przed opodatkowaniem 283 868 76 264 62 272 17 169
IV. Zysk netto 236 346 59 412 51 847 13 375
V. EBITDA 436 820 206 950 95 825 46 589
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 12 24 3 5
VII. Całkowite dochody ogółem 236 358 59 436 51 850 13 380
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 332 869 230 471 73 022 51 884
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (126 041) (135 356) (27 650) (30 472)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (202 308) (126 630) (44 380) (28 507)
XI. Przepływy pieniężne netto 4 520 (31 515) 992 (7 095)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 11,90 2,99 2,61 0,67
XIV. Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 1 546 757 1 584 053 333 864 343 255
XVI. Aktywa obrotowe 633 224 476 732 136 680 103 305
XVII. Kapitał własny 949 733 786 747 204 998 170 483
XVIII. Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 285 4 302
XIX. Zobowiązania długoterminowe 751 466 856 185 162 202 185 531
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 478 782 417 853 103 344 90 546
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 47,84 39,63 10,33 8,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PCC Rokita_Raport_za 3Q2021_10112021.pdfGK PCC Rokita_Raport_za 3Q2021_10112021.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PCC Rokita za III kwartał 2021
GK PCC Rokita_WDF_za 3Q2021.pdfGK PCC Rokita_WDF_za 3Q2021.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC Rokita_WDF_za 3Q2021.pdfPCC Rokita_WDF_za 3Q2021.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2021-11-10 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki