REKLAMA

PC GUARD: wyniki finansowe

2017-05-15 20:18
publikacja
2017-05-15 20:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
PCG_Zestawienie_zmian_R_RS_2016.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
GK_PCG_ListPrezesa2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG_roczny_ssf_2016-korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG_roczny_ssf_2016-korekta.2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG_roczny_ssf_2016-korekta.3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCG_SprawozdanieZarzadu_GK_2016-korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG-stanowisko_bieglego_2016.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-05-15
PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARD Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-569 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Różana 63A
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
[email protected] www.pcguard.pl
(e-mail) (www)
779-21-28-540 639792992
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 121 2 326 485 556
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 924 -20 148 440 -4 815
III. Zysk (strata) brutto -2 497 -56 955 -571 -13 610
IV. Zysk (strata) netto -2 497 -68 256 -571 -16 311
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 537 -0 128
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 584 0 140
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 -1 152 0 -275
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 -31 -0 -7
IX. 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
X. Aktywa razem 6 299 5 902 1 424 1 385
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 591 27 696 6 915 6 499
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 944 1 417 439 332
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 647 26 280 6 475 6 167
XIV. Kapitał własny -24 292 -21 795 -5 491 -5 114
XV. Kapitał zakładowy 30 689 30 689 6 937 7 201
XVI. Liczba akcji (w sztukach) - średnioważona 30688591 30688591 30688591 30688591
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) -0,08 -2,22 -0,02 -0,53
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) -0,79 -0,71 -0,18 -0,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 2017-05-15 o treści:


Zarząd PC Guard S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 2 maja 2017
roku przekazał do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny RS
oraz Jednostkowy Raport Roczny R za 2016 rok.


Korekta dokonywana jest ze względu na niewypełnienie wszystkich
obowiązków wynikających z § 91 i 92 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009
roku oraz ze względu na omyłkę w opublikowanym sprawozdaniu, pozostałe
korekty są konsekwencją wspomnianej omyłki.


Zestawienie zmian w Jednostkowym i Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za
rok 2016 umieszczono w załączniku do niniejszego Raportu Bieżącego.


Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny oraz Jednostkowy Raport Roczny
za rok 2016 zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2017
roku.


Podstawa prawna: § 6 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 roku.


Plik Opis
PCG_Zestawienie_zmian_R_RS_2016.pdfPCG_Zestawienie_zmian_R_RS_2016.pdf Załącznik do RB 8/2017

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_PCG_ListPrezesa2016.pdfGK_PCG_ListPrezesa2016.pdf Pismo Prezesa 2016
GK_PCG_Oświadczenie_Zarządu.pdfGK_PCG_Oświadczenie_Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu 2016
GK_PCG_roczny_ssf 2016-korekta.pdfGK_PCG_roczny_ssf 2016-korekta.pdf Raport roczny
Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku cz.1
GK_PCG_roczny_ssf 2016-korekta.2.pdfGK_PCG_roczny_ssf 2016-korekta.2.pdf Raport roczny
Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku cz.2
GK_PCG_roczny_ssf 2016-korekta.3.pdfGK_PCG_roczny_ssf 2016-korekta.3.pdf Raport roczny
Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku cz.3
PCG_SprawozdanieZarządu_GK_2016-korekta.pdfPCG_SprawozdanieZarządu_GK_2016-korekta.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PC Guard SA
Z SIEDZIBĄ W Warszawie
W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016
GK_PCG-stanowisko biegłego 2016.PDFGK_PCG-stanowisko biegłego 2016.PDF STANOWISKO NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-15 Aneta Frukacz Prezes Zarząd


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-15 Marek Urbańczak Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~ZZZ
Jestem ciekaw czy spółka z kapitałem 5.000.,00 PLN założona w tym roku zabezpieczyła emisję swoich obligacji na kowtę 1.450.000,00 PLN. Pytani: czy miała parowo do emisji takich obligacji? czy Zarząd PC Guard S.A. sprawdził wypłacalność tej spółki? czy czasami nie doszło do wydania obligacji bez pokrycia co może uprawdopodobnić miedzy Jestem ciekaw czy spółka z kapitałem 5.000.,00 PLN założona w tym roku zabezpieczyła emisję swoich obligacji na kowtę 1.450.000,00 PLN. Pytani: czy miała parowo do emisji takich obligacji? czy Zarząd PC Guard S.A. sprawdził wypłacalność tej spółki? czy czasami nie doszło do wydania obligacji bez pokrycia co może uprawdopodobnić miedzy innymi wydanie pustych obligacji (czyli fałszywych obligacji)?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki