REKLAMA

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2021-04-30 19:16
publikacja
2021-04-30 19:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
PBS_List_Prezesa_20210430.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_jednostkowy_2020r_PBS_FINANSE_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020r._PBS_FINANSE_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBS_Lad_korporacyjny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBS_Oświadczenie_w_sprawie_rzetelności_sporządzenia_SF_2020_20210430.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBS_Informacja_zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_20210430.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBS_Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdania_2020_20210430.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBS_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu_2020_20210430.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_bad_mssf_PBS_JSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 282 1 262 63 293
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -2 689 -1 988 -601 -462
III. Zysk [strata] przed opodaktowaniem -3 803 -7 809 -850 -1 815
IV. Zysk [strata] netto -3 242 -8 467 -725 -1 968
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 987 -1 631 -444 -379
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 250 3 893 503 905
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 -94 -5 -22
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 239 2 168 53 504
IX. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
X. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] -0,31 -0,81 -0,07 -0,19
XI. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 10 805 14 353 2 341 3 370
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 669 1 975 362 464
XIV. Zobowiązania długoterminowe 15 52 3 12
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 343 367 74 86
XVI. Kapitał własny [aktywa netto] 9 136 12 378 1 980 2 907
XVII. Kapitał zakładowy 29 266 29 266 6 342 6 872
XVIII. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,87 1,18 0,19 0,66
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PBS List Prezesa 20210430.pdfPBS List Prezesa 20210430.pdf Pismo Prezesa
Raport jednostkowy 2020r PBS FINANSE S.A..pdfRaport jednostkowy 2020r PBS FINANSE S.A..pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020r. PBS FINANSE S.A..pdfSprawozdanie_Zarzadu_za_2020r. PBS FINANSE S.A..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
PBS Ład korporacyjny 2020.pdfPBS Ład korporacyjny 2020.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
PBS Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SF 2020 20210430.pdfPBS Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SF 2020 20210430.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
PBS Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 20210430.pdfPBS Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 20210430.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora
PBS Ocena RN dotycząca sprawozdania 2020 20210430.pdfPBS Ocena RN dotycząca sprawozdania 2020 20210430.pdf Ocena Rady Nadzorczej
PBS Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020 20210430.pdfPBS Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020 20210430.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Spraw z bad_mssf_PBS_JSF_2020.pdfSpraw z bad_mssf_PBS_JSF_2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Rafał Witasik Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Adam Mozdżeń Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki