REKLAMA
PILNE

PATENTUS S.A.: wyniki finansowe

2021-08-30 07:48
publikacja
2021-08-30 07:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_KAPITALOWEJ_PATENTUS_ZA_I_POLROCZE_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MRA_Raport_z_przegladu_skrocone_JSF_30.06.2021_PATENTUS.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MRA_Raport_z_przegladu_skrocone_SSF_30.06.2021_GK_PATENTUS.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE DANE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży 16 214 34 963 3 572 7 920
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 709) 2 658 (817) 602
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 221) 2 334 (930) 529
IV. Zysk (strata) netto (3 273) 2 136 (721) 484
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (3 233) 2 207 (712) 500
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym (40) (71) (9) (16)
VII. Całkowity dochód ogółem (3 273) 2 136 (721) 484
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (3 233) 2 207 (712) 500
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym (40) (71) (9) (16)
X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,53 3,77 0,78 0,77
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR ) (0,11) 0,07 (0,02) 0,03
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 634 22 573 360 5 114
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 980) (18 316) (877) (4 149)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 630) 3 141 (579) 712
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem (4 976) 7 398 (1 096) 1 676
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,5396 4,4143
XVIII. Aktywa trwałe 97 049 90 441 21 467 20 251
XIX. Aktywa obrotowe 40 320 64 656 8 919 14 477
XX. Aktywa razem 137 369 155 097 30 386 34 728
XXI. Zobowiązania długoterminowe 21 830 24 195 4 829 5 418
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 606 19 076 2 346 4 271
XXIII. Kapitał własny 104 933 111 826 23 211 25 039
XXIV. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominujacej 104 216 111 119 23 053 24 881
XXV. Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 2 610 2 642
XXVI. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujace 717 707 159 158
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,5208 4,4660
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży 14 391 34 127 3 170 7 731
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 504) 3 042 (772) 689
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 995) 2 728 (880) 618
XXXI. Zysk (strata) netto (3 039) 2 551 (669) 578
XXXII. Całkowity dochód ogółem (3 039) 2 551 (669) 578
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,54 3,76 0,78 0,85
XXXV. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR ) (0,10) 0,09 (0,02) 0,02
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 085 22 940 239 5 197
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 530) (18 349) (557) (4 157)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 437) 2 527 (757) 572
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (4 882) 7 118 (1 075) 1 612
XL. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,5396 4,4143
XLI. Aktywa trwałe 93 951 88 594 20 782 19 837
XLII. Aktywa obrotowe 40 759 63 302 9 016 14 174
XLIII. Aktywa razem 134 710 151 896 29 798 34 012
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 20 952 23 360 4 635 5 231
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 249 17 627 2 046 3 947
XLVI. Kapitał własny 104 509 110 909 23 117 24 834
XLVII. Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 2 610 2 642
XLVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,5208 4,4660


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wedgług
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na
ostatni dzień okresu 30.06.2021r. - 4,5208 PLN; 30.06.2020r. - 4,4680
PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym: I półrocze 2021r. - 4,5208 PLN; I półrocze 2020r. -
4,4660PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS ZA I PÓŁROCZE 2021.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS ZA I PÓŁROCZE 2021.pdf Sprawozdanie z Działalności GK Patentus S.A.
Sprawozdanie finansowe jednostkowe.pdfSprawozdanie finansowe jednostkowe.pdf Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane.pdfSprawozdanie finansowe skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane
MRA Raport z przeglądu skrócone JSF 30.06.2021 PATENTUS.PDFMRA Raport z przeglądu skrócone JSF 30.06.2021 PATENTUS.PDF Raport Biegłego Rewidenta - Sprawozdanie Jednostkowe
MRA Raport z przeglądu skrócone SSF 30.06.2021 GK PATENTUS.PDFMRA Raport z przeglądu skrócone SSF 30.06.2021 GK PATENTUS.PDF Raport Biegłego Rewidenta - Sprawozdanie Skonsolidowane

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU
2021-08-30 STANISŁAW DUDA WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki