REKLAMA

PAMAPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 21:30
publikacja
2021-03-31 21:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Dyrektora_Generalnego_Pamapol_S.A._do_Akcjonariuszy_-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_ROK_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_PRZEZ_RADE_NADZORCZA_SPRAWOZDAN_PAMAPOL_S.A._ZA_ROK_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GRUPY_PAMAPOL_ZA_2020_ROK-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pamapol_i_GK_za_rok_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_danych_niefinansowych_2020_-_Grupa_Kapitalowa_Pamapol-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_Sprawozdanie_z_badania_GK_Pamapol_31.03.2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materialów 686 349 556 257 153 402 129 308
II. Zysk z działalności operacyjnej 18 830 317 4 209 74
III. Zysk brutto 10 976 -5 947 2 453 -1 382
IV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 327 -6 844 2 085 -1 591
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 297 13 048 1 407 3 033
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 074 -16 290 -1 805 -3 787
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 695 -2 185 -602 -508
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -4 472 -5 427 -1 000 -1 262
IX. Aktywa razem 370 658 351 229 80 319 82 477
X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 50 658 34 888 10 977 8 193
XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 214 892 218 747 46 566 51 367
XII. Kapitał własny przyp.akcjonariuszom jednostki dominującej 104 519 96 985 22 649 22 774
XIII. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 7 530 8 160
XIV. Liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XV. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,27 -0,20 0,06 -0,05
XVII. Wartość ksiegowa na 1 akcję zwykłą (w zł/ EURO) 3,01 2,79 0,65 0,65


Do przeliczenia pozycji bilansu na walutę EUR przyjęto kurs EUR ustalony
na ostatni dzień roku obrotowego (Rok 2020 - 4,6148 ; Rok 2019 -
4,2585). Do przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływow pieniężnych na
walutę EUR przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień (Rok 2020 - 4,4742 ; Rok 2019 - 4,3018)


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Dyrektora Generalnego Pamapol S.A. do Akcjonariuszy -sig.pdfList Dyrektora Generalnego Pamapol S.A. do Akcjonariuszy -sig.pdf Pismo Prezesa Zarządu
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2020-sig.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2020-sig.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
INFORMACJA ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig-sig.pdfINFORMACJA ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig-sig.pdf Informacja w sprawie wyboru audytora
OCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDAŃ PAMAPOL S.A. ZA ROK 2020.pdfOCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDAŃ PAMAPOL S.A. ZA ROK 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Pamapol S.A. w sprawie komitetu audytu
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PAMAPOL ZA 2020 ROK-sig.pdfSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PAMAPOL ZA 2020 ROK-sig.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol i GK za rok 2020-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol i GK za rok 2020-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol SA i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2020
Raport danych niefinansowych 2020 - Grupa Kapitałowa Pamapol-sig.pdfRaport danych niefinansowych 2020 - Grupa Kapitałowa Pamapol-sig.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Pamapol S.A. i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2020
BDO Sprawozdanie z badania GK Pamapol 31.03.2021-sig-sig.pdfBDO Sprawozdanie z badania GK Pamapol 31.03.2021-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Bartosz Półgrabia Wiceprezes Zarządu Bartosz Półgrabia
2021-03-31 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
2021-03-31 Ryszard Szatkowski Wiceprezes Zarządu Ryszard Szatkowski
2021-03-31 Małgorzata Antczak-Moszczyńska Członek Zarządu Małgorzata Antczak-Moszczyńska
2021-03-31 Małgorzata Bednarek Członek Zarządu Małgorzata Bednarek


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Wioleta Bogdała Główny Księgowy Wioleta Bogdała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki