P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 16:20
publikacja
2019-11-14 16:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_2019_Q3_calosc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_NOVA_jednostkowe_2019_Q3_calosc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PA_NOVA_inf_dodatkowa_2019_3Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3 kwartały 2019 i 2018 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2019 (30.09.2019) oraz na koniec roku 2018 (31.12.2018)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 191 456 153 727 44 436 36 141
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 102 33 666 9 075 7 915
III. Zysk (strata) brutto 33 786 25 330 7 842 5 955
IV. Zysk (strata) netto 26 405 19 054 6 128 4 480
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 814 13 428 6 455 3 157
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 994 (19 398) 2 552 (4 560)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 034) (2 403) (9 988) (565)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 226) (8 373) (981) (1 968)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,64 1,91 0,61 0,45
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,64 1,91 0,61 0,45
XI. Aktywa, razem 909 465 913 648 207 944 212 476
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 531 974 557 693 121 633 129 696
XIII. Zobowiązania długoterminowe 369 117 344 017 84 397 80 004
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 131 202 165 317 29 999 38 446
XV. Kapitał własny 377 491 355 955 86 311 82 780
XVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 286 2 326
XVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,75 35,60 8,63 8,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,75 35,60 8,63 8,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 3. kwartały 2019 i 2018 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2019 (30.09.2019) oraz na koniec roku 2018 (31.12.2018)
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 318 102 062 30 014 23 995
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 901 (6 522) 209 (1 533)
XXIII. Zysk (strata) brutto 14 850 83 3 447 20
XXIV. Zysk (strata) netto 12 892 (1 542) 2 992 (363)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 028) (17 426) (3 024) (4 097)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 303 (7 344) 6 569 (1 727)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 394) 17 627 (4 269) 4 144
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 119) (7 143) (724) (1 679)
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,29 (0,15) 0,30 (0,04)
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,29 (0,15) 0,30 (0,04)
XXXI. Aktywa, razem 458 030 458 261 104 726 106 572
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 163 549 176 672 37 395 41 087
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 74 338 64 532 16 997 15 007
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 89 211 112 140 20 398 26 079
XXXV. Kapitał własny 294 481 281 589 67 331 65 486
XXXVI. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 286 2 326
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,45 28,16 6,73 6,55
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,45 28,16 6,73 6,55
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_2019 Q3 całość.pdfSkonsolidowane_2019 Q3 całość.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
PA_NOVA_jednostkowe_2019 Q3 całość.pdfPA_NOVA_jednostkowe_2019 Q3 całość.pdf Dane jednostkowe P.A. NOVA SA
PA NOVA inf dodatkowa_2019 3Q.pdfPA NOVA inf dodatkowa_2019 3Q.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2019-11-14 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki