REKLAMA

Obowiązki podatkowe i księgowe w lutym 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2022-02-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-02-01 06:00
Obowiązki podatkowe i księgowe w lutym 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i księgowe w lutym 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
fot. Pra Chid / / Shutterstock

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w lutym 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Po miesiącu obowiązywania "Polskiego ładu" jest coraz więcej wątpliwości. Ustawa jest nowelizowana i zapewne czeka nas jeszcze wiele zmian. W lutym 2022 r. obowiązuje nowy termin zapłaty składek ZUS, na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Wyjaśniamy i przypominamy.

"Polski ład" – najważniejsze zmiany 

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; (od 1 stycznia 2022 r.  kwota  wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich. Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł);
 2. podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł;
 3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 4. wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
 5. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;
 6. pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 7. zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 8. zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 9. likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 10. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
 11. ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
 12. wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 13. wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 14. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 15. ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 16. wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;
 17. ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania;
 18. ograniczenie pracy "na czarno".

Wymiar czasu pracy w lutym 2022 r.

Wymiar pracy w lutym 2022 r. wynosi 160 godzin. W tym miesiącu będziemy pracować 20 dni.

Składki ZUS w lutym 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w lutym 2022 r. wzrośnie i będzie wyższa od tej dotąd obowiązującej, ponieważ zmianie uległa podstawa jej wymiaru.

Podstawę do wyliczenia wysokości składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. stanowi 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kw. 2021 r., czyli 4665,78 zł. Natomiast wysokość składki zdrowotnej to 9 proc. od tej podstawy, czyli 419,92 zł. Szczegóły wraz z wysokością pozostałych składek ZUS na 2022 r. zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

419,92 zł

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Miesięczne składki ZUS za styczeń 2022 r. wyniosą 1631,20 zł, czyli o 11,90 proc. więcej niż w poprzednim roku. Trzeba pamiętać, że składka zdrowotna w wysokości 419,92 zł obowiązuje tylko za styczeń. Za miesiąc składki będą liczone zgodnie z zapisami "Polskiego ładu" dla podatników, którzy rozliczają się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej.

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 tys. do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowych i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem
Roczne przychody Składka zdrowotna 2022 r. Składki ZUS za 2022 r. Składki ZUS za 2021 r. Zmiana r/r Zmiana r/r (proc.)
poniżej 60 000 335,94 zł 1 547,22 zł 1 457,49 zł 89,73 zł 6,16%
od 60 000,01 do 130 000 zł 559,89 zł 1 771,17 zł 1 457,49 zł 313,68 zł 21,52%
powyżej 300 000 zł 1 007,81 zł 2 219,09 zł 1 457,49 zł 761,60 zł 52,25%
Źródło: opracowanie własne

Przedsiębiorcy opodatkowani na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r. zapłacą składki ZUS o 51,25 proc. wyższe niż przed rokiem. Ten największy wzrost opłat dotyczy osób z rocznymi przychodami powyżej 300 tys. zł. Natomiast przedsiębiorcy uzyskujący przychody pomiędzy 60 a 300 tys. zł zapłacą o 21,52 proc. więcej. Główną przyczyną wzrostu składek ZUS jest wyższa składka zdrowotna.

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany, na jakie trzeba się przygotować to:

 1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Już nie dostaniesz pół roku chorobowego po utracie pracy.
 2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.
 3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu do 80 proc.
 4. Zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.
 5. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży.

Terminy podatkowe w lutym 2022 r.

7.02.2022 (poniedziałek):

W tym dniu należy pamiętać o:

 • złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2022 r.;
 • wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2022 r.;
 • wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
 • złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji;
 • złożeniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłaceniu składki za styczeń 2022 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

10.02.2022 (czwartek)

W tym dniu przypada obowiązek: złożenia zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2022 r.

15.02.2022 (wtorek)

To dzień, kiedy należy:

 • zapłacić składki za styczeń 2022 r., obowiązek ten dotyczy pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • zapłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
 • zapłacić I ratę podatku od środków transportowych;
 • złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych;
 • dokonać wpłat do PPK.

21.02.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada termin:

 • zapłaty składek ZUS za styczeń 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi  i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi);

 • wpłaty za styczeń 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;

 • zapłaty za styczeń 2022 r. przez płatników, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;

 • wpłaty za styczeń 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2022 r.;

 • wpłaty na PFRON za styczeń 2022 r.

25.02.2022 (piątek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za styczeń 2022 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za  styczeń 2022 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r.

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2022 r. (część ewidencyjna );
 • wpłatę podatku akcyzowego za styczeń 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2022 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2022 r.;
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2022 r.;
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za styczeń 2022 r.

28.02.2022 (poniedziałek)

W ostatnim dniu lutego 2022 r. przypada wiele obowiązków. Są to:

 • przekazanie (drogą elektroniczną) szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w listopadzie 2021 r.;
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w listopadzie 2021 r.;
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2021 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2021 r.;
 • przekazanie podatnikom informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2021 r. (PIT-11);
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2021 r. (PIT-8C);
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2021 r. (PIT-40A/11A);
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2021 r. (IFT-1R);
 • przekazanie (podatnikowi) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2021 r. (PIT-R);
 • przekazanie do ZUS-u informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2021 r.;
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2022 r.;
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2021 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące;
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za styczeń 2022 r.
Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (1)

dodaj komentarz
lucek88
Ja w 2022 przeszedłem na ryczałt. Głównie z uwagi na wysokie dochody. Bardziej mi się to opłaca, żeby nie płacić zdrowotnej. Musiałem tylko zaopatrzyć się w jakiś program do rozliczania ryczałtu. Zdecydowałem się na ten:

https://www.pakietprzedsiebiorcy.pl/ryczalt

Powiązane: Podatek liniowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki