REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

2023-09-21 00:07
publikacja
2023-09-21 00:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ob_psr_hy_23_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_23_hy_jsf_ob__signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_23_hy_ssf_gk__signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orzel_Bialy_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_SF_06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orzel_Bialy_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_SF_06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 388 407 434 179 84 198 93 519
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 82 873 88 231 17 965 19 004
III. Zysk (strata) netto ze sprzedaży 64 187 73 384 13 914 15 806
IV. Zysk (strata) brutto 69 666 59 846 15 102 12 890
V. Zysk (strata) netto 55 284 44 374 11 984 9 558
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 592 6 417 18 771 1 382
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 173 -7 202 688 -1 551
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 308 -1 168 -500 -252
IX. Przepływy pieniężne netto razem 87 457 -1 953 18 959 -421
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 3,32 2,67 0,72 0,57
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 3,32 2,67 0,72 0,57
XII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XIII. Aktywa, razem 645 729 600 307 145 098 128 254
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98 057 115 473 22 034 24 671
XV. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 13 379 13 615 3 006 2 909
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 48 027 72 460 10 792 15 481
XVII. Kapitał własny 547 672 484 834 123 064 103 584
XVIII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 609 1 530
XIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 32,89 29,12 7,39 6,22
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 32,89 29,12 7,39 6,22
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego według MSSF:
XXIII. wybrane dane finansowe tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
XXIV. 30.06.2023 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2022
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 388 467 432 027 84 211 93 055
XXVI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 81 710 88 902 17 713 19 149
XXVII. Zysk (strata) netto ze sprzedaży 63 865 75 003 13 845 16 155
XXVIII. Zysk (strata) brutto 69 671 61 337 15 103 13 211
XXIX. Zysk (strata) netto 55 324 45 865 11 993 9 879
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 630 7 388 18 346 1 591
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 005 -8 760 1 085 -1 887
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 241 -1 168 -486 -252
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 87 394 -2 540 18 945 -548
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 3,32 2,75 0,72 0,59
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 3,32 2,75 0,72 0,59
XXXVI. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XXXVII. Aktywa,razem 625 457 582 319 140 543 124 411
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 671 115 411 21 498 24 657
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 13 147 13 383 2 954 2 859
XL. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 47 340 72 666 10 637 15 525
XLI. Kapitał własny 529 786 466 908 119 045 99 754
XLII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 609 1 530
XLIII. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 31,82 28,04 7,15 5,99
XLVI. 31,82 28,04 7,15 5,99


Do
przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto
kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4503 zł/EUR.


Do
przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs
4,6806 zł/EUR.


Do
przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, tj. kurs 4,6130 zł/EUR.


Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, tj. kurs 4,6427 zł/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ob_psr_hy_23_signed.pdfob_psr_hy_23_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Orzeł Biały za I półrocze 2023 r.
_23 hy jsf_ob__signed.pdf_23 hy jsf_ob__signed.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł Biały S.A. za I półrocze 2023 r.
_23 hy ssf_gk__signed.pdf_23 hy ssf_gk__signed.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kaptiałowej Orzeł Biały za I półrocze 2023 r.
Orzeł Biały Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF 06.2023.pdfOrzeł Biały Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF 06.2023.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Orzeł Biały Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF 06.2023.pdfOrzeł Biały Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF 06.2023.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-20 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2023-09-20 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki