REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

2022-05-19 17:25
publikacja
2022-05-19 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ob_qsr_i_kw_2022_signedis_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 207 409 150 366 44 631 32 888
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 44 200 23 796 9 511 5 205
III. Zysk (strara) netto ze sprzedaży 37 156 18 337 7 995 4 011
IV. Zysk (strata) brutto 37 977 18 413 8 172 4 027
V. Zysk (strata) netto 30 921 14 690 6 654 3 213
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 842 -28 486 1 472 -6 230
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -396 8 501 -85 1 859
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -487 -1 519 -105 -332
IX. Przepływy pieniężne netto razem 5 959 -21 504 1 282 -4 703
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 1,86 0,88 0,40 0,19
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 1,86 0,88 0,40 0,19
XII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XIII. Aktywa,razem 537 181 474 900 115 461 103 253
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 982 88 673 26 219 19 279
XV. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 14 770 14 855 3 175 3 230
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 86 158 51 095 18 519 11 109
XVII. Kapitał własny 415 199 386 227 89 242 83 973
XVIII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 539 1 557
XIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 24,94 23,20 5,36 5,04
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 24,94 23,20 5,36 5,04
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 206 407 148 656 44 415 32 514
XXIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 44 334 23 765 9 540 5 198
XXV. Zysk (strara) netto ze sprzedaży 37 779 19 091 8 129 4 176
XXVI. Zysk (strata) brutto 38 483 19 166 8 281 4 192
XXVII. Zysk (strata) netto 31 428 15 443 6 763 3 378
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 106 -25 579 1 744 -5 595
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 032 9 125 -437 1 996
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -409 13 650 -88 2 985
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 5 665 -2 804 1 219 -614
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 1,89 0,93 0,41 0,20
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 1,89 0,93 0,41 0,20
XXXIV. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XXXV. Aktywa,razem 517 587 456 789 111 249 99 315
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 724 89 405 25 948 19 438
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 14 426 14 265 3 101 3 101
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 85 550 52 681 18 388 11 454
XXXIX. Kapitał własny 396 863 367 384 85 301 79 877
XL. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 539 1 557
XLI. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 23,83 22,06 5,12 4,80
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 23,83 22,06 5,12 4,80


Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,6525
zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień
okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec
ostatniego roku tj. kurs 4,5994 zł/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie, tj. kurs 4,6472 zł/EUR.Do przeliczenia danych
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, tj. kurs 4,5721 zł/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ob_qsr_i kw_2022_signedis_signed.pdfob_qsr_i kw_2022_signedis_signed.pdf Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Orzeł BIały za I kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2022-05-19 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-05-19 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2022-05-19 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki