REKLAMA

OPTEAM S.A.: wyniki finansowe

2020-05-07 17:33
publikacja
2020-05-07 17:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_RAPORT_za_I_kw._2020_OPTeam_S.A._v2.2_DRJBTORG-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 8 921 10 661 2 029 2 481
II. Zysk (strata) na sprzedaży -1 994 -1 853 -454 -431
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 908 -1 618 -434 -376
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 890 -1 669 -430 -388
V. Zysk (strata) netto -1 895 -1 670 -431 -389
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 415 2 034 322 473
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -706 -393 -161 -91
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -956 -1 617 -217 -376
IX. Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych 645 24 147 6
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) -0,26 -0,23 -0,06 -0,05
XI. Stan na 31.03.2020 r. Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.03.2020 r. Stan na 31.12.2019 r.
XII. Aktywa razem 50 055 59 550 10 996 13 984
XIII. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 7 426 7 807 1 631 1 833
XIV. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 13 586 20 805 2 984 4 886
XV. Kapitał własny 29 043 30 938 6 380 7 265
XVI. Kapitał zakładowy 730 730 160 171
XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 299 666 7 299 666 7 299 666 7 299 666
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 3,98 4,24 0,87 1,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_RAPORT za I kw. 2020 OPTeam S.A._v2.2_DRJBTORG-sig.pdf1_RAPORT za I kw. 2020 OPTeam S.A._v2.2_DRJBTORG-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-07 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2020-05-07 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
2020-05-07 Rafał Gnojnicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki