ODLEWNIE: wyniki finansowe

2019-11-14 08:00
publikacja
2019-11-14 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_3_kw.2019_r..pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 161 456 148 706 37 473 34 961
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 219 12 881 4 693 3 028
III. Zysk (strata) brutto 20 342 13 069 4 721 3 073
IV. Zysk (strata) netto 16 235 10 281 3 768 2 417
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 948 13 603 4 166 3 198
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 354 -15 915 -1 475 -3 742
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 967 -4 468 -2 081 -1 050
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 627 -6 780 610 -1 594
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 116 492 109 386 26 635 25 609
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 211 47 261 9 651 11 065
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 226 3 246 509 760
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 187 30 084 6 216 7 043
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 281 62 125 16 984 14 544
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 996 30 996 7 087 7 257
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 645 121 20 164 121 19 645 121 20 164 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,04 0,61 0,24 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,74 3,06 0,86 0,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


W okresie 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. nie wystąpiła zmiana kapitału
zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji o wartośći
nominalnej 1,50 zł każda.Do wyliczenia zysku na jedną
akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 20.044.833
szt., co wynika ze zmian w stanie posiadania akcji własnych
spowodowanych nabywaniem przeaz Spółkę, a następnie sprzedażą akcji
własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego dla kadry
zarządzającej i kierowniczej Spółki.Stan
akcji na 30.09.2019 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w
liczbie 19.654.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością
akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 1.010.000
szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.09.2019 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2019-11-14 Leszek Walczy Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 56 618 55 661 56 714 57 354
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 218 278 307 359
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 55 104 54 002 55 143 55 687
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 296 1 381 1 264 1 308
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 295 1 380 1 263 1 308
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1 1
II. Aktywa obrotowe 59 117 60 952 51 725 51 657
1. Zapasy 14 205 13 632 15 033 13 856
2. Należności krótkoterminowe 26 678 30 531 21 225 27 371
2.1. Od jednostek powiązanych 14 17 15 1
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 26 664 30 514 21 210 27 370
3. Inwestycje krótkoterminowe 17 713 15 861 15 194 9 926
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 713 15 861 15 194 9 926
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 713 15 861 15 194 9 926
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 521 928 273 504
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 757 757 375 375
A k t y w a r a z e m 116 492 117 370 108 814 109 386
PASYWA
I. Kapitał własny 74 281 68 749 66 780 62 125
1. Kapitał zakładowy 30 996 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy 26 250 25 947 19 910 19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 18 20 20
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 784 840 918 918
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 16 235 10 948 14 936 10 281
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 211 48 621 42 034 47 261
1. Rezerwy na zobowiązania 6 411 7 074 6 086 6 343
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 242 1 225 1 165 1 145
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 967 5 538 4 663 4 922
a) długoterminowa 2 723 2 723 3 378 3 192
b) krótkoterminowa 2 244 2 815 1 285 1 730
1.3. Pozostałe rezerwy 202 311 258 276
długoterminowe
a) krótkoterminowe 202 311 258 276
2. Zobowiązania długoterminowe 2 226 2 532 3 061 3 246
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 226 2 532 3 061 3 246
3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 187 32 459 26 343 30 084
3.1. Wobec jednostek powiązanych 120 230 269 100
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 26 963 31 977 26 070 29 846
3.3. Fundusze specjalne 104 252 4 138
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 387 6 556 6 544 7 588
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 387 6 556 6 544 7 588
a) długoterminowe 2 752 3 101 3 774 4 126
b) krótkoterminowe 3 635 3 455 2 770 3 462
P a s y w a r a z e m 116 492 117 370 108 814 109 386
Wartość księgowa 73 524 67 992 66 405 61 750
Liczba akcji (w szt.) 19 654 121 19 654 121 20 164 121 20 164 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,74 3,46 3,29 3,06
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 1 763 1 813 2 040 1 925
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1 763 1 813 2 040 1 925
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych 1 763 1 813 2 040 1 925
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 42 404 42 404 42 404 43 329
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 42 404 42 404 42 404 43 329
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych 12 704 12 704 12 704 13 629
- weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych 29 700 29 700 29 700 29 700
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 44 167 44 217 44 444 25 254
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 50 413 161 456 49 581 148 706
- od jednostek powiązanych 25 78 11 64
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 208 16 896 49 458 148 180
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 205 560 123 526
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 484 129 240 40 023 122 229
- jednostkom powiązanym 24 85 11 59
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 387 128 977 39 981 121 974
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 97 263 42 255
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 929 32 216 9 558 26 477
IV. Koszty sprzedaży 1 452 4 389 1 549 4 604
V. Koszty ogólnego zarządu 3 018 9 309 2 568 10 522
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 459 18 518 5 440 11 351
VII. Pozostałe przychody operacyjne 813 2 846 969 2 136
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -40 7 103 119
2. Dotacje 560 1 733 466 1 329
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 184 395 193 289
4. Inne przychody operacyjne 109 711 207 399
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 197 1 145 76 606
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 190 973 59 246
2. Inne koszty operacyjne 7 172 17 360
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 075 20 219 6 333 12 881
X. Przychody finansowe 269 270 -232 320
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 269 269 -232 320
XI. Koszty finansowe -231 147 57 132
1. Odsetki w tym: 46 114 47 101
- dla jednostek powiązanych 21
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -57 21
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne -220 12 10 10
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 6 575 20 342 6 044 13 069
XIII. Podatek dochodowy 1 288 4 107 1 279 2 788
a) część bieżąca 1 185 4 062 1 208 3 177
b) część odroczona 103 45 71 -389
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 5 287 16 235 4 765 10 281
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 20 890 12 066
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 044 833 19 850 422
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,04 0,61
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 780 66 780 57 367 57 842
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 780 66 780 57 367 57 842
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996 30 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 25 947 19 910 19 910 16 055
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 303 6 340 3 855
a) zwiększenia (z tytułu) 303 6 340 3 855
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 037 3 730
- dywidenda przypadająca na akcje własne 303 303 125
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 250 26 250 19 910 19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 18 20 28 20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 -4 -8
a) zwiększenia (z tytułu) 8
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 8
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 4 8 8
zbycia środków trwałych
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 2 4 8 8
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 16 16 20 20
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 840 918 918 905
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -56 -134 13
a) zwiększenia (z tytułu) 2 700 970
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 970
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 2 700
b) zmniejszenia (z tytułu) 56 2 834 957
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 957
- rozliczenia zakupu akcji własnych 56 2 834
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 784 784 918 918
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14 936 9 866
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 936 9 866
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 936 9 866
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 9 866
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 6 037 3 730
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 2 700 970
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 6 199 5 041
- dywidenda przypadająca na akcje własne 125
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 16 235 16 235 10 281 10 281
a) zysk netto 16 235 16 235 10 281 10 281
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 74 281 74 281 62 125 62 125
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 74 281 74 281 62 125 62 125
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 5 287 16 235 4 766 10 281
II. Korekty razem 4 878 1 713 -165 3 322
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 541 7 561 2 409 6 734
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 108 -239 -114
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 45 112 46 98
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 40 -7 -103 -119
5. Zmiana stanu rezerw -662 325 -137 2 457
6. Zmiana stanu zapasów -572 828 -1 883 1 254
7. Zmiana stanu należności 3 852 -5 454 -2 499 -7 943
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -581 -1 031 2 004 2 214
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 324 -455 245 -523
10. Inne korekty -108 -274 -9 -736
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 165 17 948 4 601 13 603
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy -40 7 103 119
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -40 7 103 119
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 037 6 361 6 017 16 034
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 037 6 361 6 017 16 034
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 077 -6 354 -5 914 -15 915
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy -295 663 1 558 5 594
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 375 375
2. Kredyty i pożyczki -345 826 3 246
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 50 288 732 1 973
II. Wydatki 5 941 9 630 -1 477 10 062
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 3 591
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 896 5 896 5 041
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek -1 544 3 114
Wykup dłużnych papierów wartościowych
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 746
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 21 63
6. Odsetki 45 112 46 98
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 236 -8 967 3 035 -4 468
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 852 2 627 1 722 -6 780
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 852 2 519 1 960 -6 666
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -108 -48 -48
F. Środki pieniężne na początek okresu 16 311 15 536 8 253 16 755
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 18 163 18 163 9 975 9 975
- o ograniczonej możliwości dysponowania 415 664
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa_3 kw.2019 r..pdfInformacja dodatkowa_3 kw.2019 r..pdf Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego z 3 kw. 2019 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki