REKLAMA

: Nabycie przez Square Enix Limited prawa do objęcia akcji PCF Group S.A.

2022-06-30 19:08
publikacja
2022-06-30 19:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie przez Square Enix Limited prawa do objęcia akcji PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. dotyczącego zawarcia przez PCF Group S.A. („Spółka”) umowy inwestycyjnej ze Square Enix Limited („SQEX”, „Wydawca”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. otrzymał oświadczenie SQEX o objęciu przez SQEX czwartej transzy warrantów subskrypcyjnych serii A (transza A4) w liczbie 90.000 warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych przez Spółkę, z których każdy uprawnia SQEX do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN każda za cenę emisyjną 50 PLN za jedną akcję, tj. za cenę emisyjną odpowiadającą ostatecznej cenie akcji Spółki oferowanej inwestorom instytucjonalnym w ofercie publicznej akcji Spółki przeprowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego w dniu 25 listopada 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Złożenie przez Spółkę oferty objęcia czwartej transzy warrantów subskrypcyjnych wynikało z faktu, że przychody Spółki z tytułu umów zawartych z Wydawcą przekroczyły kwotę 180 mln PLN.

Zgodnie z powołaną umową inwestycyjną po objęciu czwartej transzy warrantów SQEX może wykonać po raz pierwszy prawo do objęcia akcji serii C (w takim przypadku może wykonać prawo objęcia akcji z warrantów emitowanych w transzach od pierwszej do czwartej). Maksymalna liczba transz warrantów wynosi sześć. Wydawca będzie mógł wykonać dalsze prawa do objęcia akcji serii C po objęciu każdej kolejnej transzy warrantów, czyli transzy piątej oraz szóstej.

Na datę niniejszego raportu bieżącego SQEX objął łącznie, w ramach czterech transz, 360.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających SQEX do objęcia 360.000 akcji serii C Spółki co na datę niniejszego raportu odpowiada około 1,2% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 360.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących około 1,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na datę niniejszego raportu bieżącego Spółka ocenia, że maksymalna liczba akcji serii C, jakie mógłby objąć Wydawca w związku z zawartą umową inwestycyjną wyniesie około 1,8% kapitału zakładowego Spółki.

Na datę niniejszego raportu Spółka nie posiada wiedzy odnośnie planów Wydawcy co do wykonania przez Wydawcę przysługującego mu prawa objęcia akcji Spółki. Prawo objęcia akcji serii C ze wszystkich warrantów może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Square Enix Limited acquires a right to take up shares in PCF Group S.A.In
relation to the current report No. 40/2021 dated 29 August 2021 relating
to the execution of an investment agreement between PCF Group S.A. (the
“Company”) and Square Enix Limited (“SQEX”, the “Publisher”), the
Company’s Management Board hereby informs that on 30 June 2022 it has
received a statement of SQEX on acceptance of the fourth tranche of
series A subscription warrants (tranche A4) in the number of 90,000
subscription warrants, issued by the Company, each of them entitling
SQEX to take up one ordinary bearer series C share of the Company with
the nominal value PLN 0.02 each and with the issue price of PLN 50 each
being the final price of the Company’s shares offered to institutional
investors in the Company’s public offer for shares based on the
prospectus approved on 25 November 2020 by the Polish Financial
Supervision Authority. The filing by the Company of the offer for taking
up the fourth tranche of the subscription warrants related to the fact
that the Company’s revenues under the agreements with the Publisher
exceeded PLN 180 million.


Pursuant to the aforesaid investment agreement, following the taking up
of the fourth tranche of the warrants, SQEX is authorized to exercise
the rights to take up the series C shares for the first time (at that
time it is authorized to exercise the warrants issued in tranches one to
four). The maximum number of warrants tranches is six. The Publisher
will be entitled to exercise its further rights to take up the series C
shares after the acquisition of each subsequent tranche of warrants
(fifth and sixth).


As of the date of this current report SQEX has taken up, in total,
within four tranches, 360,000 subscription warrants entitling SQEX to
take up 360,000 series C shares which as of the date of this current
report represents approximately 1.2% of the Company’s share capital and
entitles to 360,000 of votes at the general shareholders’ meeting of the
Company representing 1.2% of the total number of votes at the general
shareholders’ meeting of the Company. As of the date of this current
report the Company estimates that the maximum number of series C shares
that the Publisher may take up in connection with the executed
investment agreement may represent approximately 1.8% of the Company’s
share capital.


As of the date of this current report the Company does not have a
knowledge relating to the plans of the Publisher to exercise the
Publisher’s right to take up the Company’s shares. The right to take up
series C shares for all warrants can be exercised by 31 December 2025.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki