REKLAMA

NOVITA: wyniki finansowe

2021-09-17 07:40
publikacja
2021-09-17 07:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NOVITA_SA_Raport_1P_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_1P_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NOVITA_SA_Raport_Bieglego_Rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 813 95 977 26 349 21 610
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 42 930 21 307 9 441 4 798
III. Zysk/strata ze sprzedaży 52 521 28 731 11 550 6 469
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 40 376 18 670 8 879 4 204
V. Zysk (strata) brutto 39 890 17 703 8 772 3 986
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 32 455 14 305 7 137 3 221
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 0 0 0
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 32 455 14 305 7 137 3 221
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 393 20 621 7 564 4 643
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (939) (2 480) (207) (558)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 164) (14 679) (1 136) (3 305)
XII. Przepływy pieniężne netto - razem 28 290 3 462 6 221 780
XIII. Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XIV. Zysk na jedną akcję 12,98 5,72 2,85 1,29
XV. Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XVI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 12,98 5,72 2,85 1,29
XVII. Stan na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XVIII. Aktywa razem 214 046 175 730 47 347 38 080
XIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 464 46 603 18 241 10 099
XX. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 13 573 13 339 3 002 2 890
XXI. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 68 891 33 264 15 239 7 208
XXII. Kapitał własny 131 582 129 127 29 106 27 981
XXIII. Kapitał podstawowy 5 000 5 000 1 106 1 083
XXIV. Liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję 52,63 51,65 11,64 11,19
W
celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe”
na dzień 30 czerwca 2021
roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj.
1 EUR = 4,5208 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane
finansowe” za I półrocze 2021 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR =
4,5472 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 6
miesięcy 2021 roku).


W celu przeliczenia
pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31
grudnia 2020 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w
tym dniu, tj. 1 EUR = 4,6148 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli
„Wybrane dane finansowe” za I półrocze 2020 roku przeliczono przy użyciu
kursu 1 EUR = 4,4413 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z
ostatnich dni 6 miesięcy 2020 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
NOVITA_SA_Raport_1P_2021.pdfNOVITA_SA_Raport_1P_2021.pdf NOVITA SA - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021
NOVITA_SA_Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_1P_2021.pdfNOVITA_SA_Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_1P_2021.pdf NOVITA SA - Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2021
NOVITA_SA_Raport_Biegłego_Rewidenta.pdfNOVITA_SA_Raport_Biegłego_Rewidenta.pdf NOVITA SA - Raport Biegłego Rewidenta za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-17 Radosław Muzioł Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu
2021-09-17 Jakub Rękosiewicz Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych / Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki