REKLAMA

NORTH COAST: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.

2020-11-26 18:31
publikacja
2020-11-26 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-26
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) (dalej jako: „Ustawa”), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w formie materialnej (dokumentowej) w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-16:00, w biurze Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zgodnie z w/w przepisami prawa, niniejsze wezwanie jest wezwaniem ostatnim.
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
fifth call for shareholders to submit share documents of NORTH COAST S.A.
The
Management Board of North Coast S.A. with its seat in Pruszków
(hereinafter referred to as: ‘the Company’ or ‘the Issuer’), on the
basis of Article 16 section 1 of the Polish Act of 30 August 2019
amending the Code of Commercial Companies and certain other acts
(Journal of Laws of 2019, item 1798 as amended) (hereinafter referred to
as the 'Act'), calls on shareholders to submit share documents in a
material (documentary) form to the Company by December 1st,
2020, in order to dematerialize them.Share
documents should be submitted on business days (Monday to Friday) from
9:00 a.m. to 4:00 p.m., at the Company's office at Al. Jerozolimskie
180, 02-486 Warsaw, so that they can be transformed into an electronic
subscription form. Submission of share documents to the Company shall be
made upon written confirmation issued to the shareholder.In
accordance with the introduced changes, the binding force of share
documents issued by the Company expires by law on March 1st,
2021. After that date, the share documents will no longer confirm the
shareholder status, but will become the documentary evidence necessary
to update the Company's electronic register kept by the National
Depository for Securities.According
to the above-mentioned law, this call is the last one.Legal
basis: art. 16 section 1 of the Act of 30 August 2019 amending the Act -
Commercial Companies Code and certain other actsINFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki