REKLAMA

NETMEDIA S.A.: wyniki finansowe

2019-05-27 17:24
publikacja
2019-05-27 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr1_2019_Netmedia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * 148 951 111 208 34 657 26 615
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej * 3 581 3 710 833 888
III. EBITDA * 4 624 4 191 1 076 1 003
IV. Zysk (strata) brutto * 7 612 3 526 1 771 844
V. Zysk (strata) netto 6 332 3 141 1 473 752
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 422 2 268 1 261 543
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 039 -4 469 -2 336 -1 070
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 961 497 -3 016 119
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 215 -2 611 4 471 -625
X. Przepływy pieniężne netto razem -3 785 -6 584 -881 -1 576
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,77 0,34 0,18 0,08
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,77 0,34 0,18 0,08
Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 214 490 178 120 49 866 41 423
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 483 75 469 24 523 17 551
XV. Zobowiązania długoterminowe 27 897 8 603 6 486 2 001
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 77 586 66 866 18 038 15 550
XVII. Kapitał własny 109 008 102 651 25 343 23 872
XVIII. Kapitał zakładowy 824 824 192 192
XIX. Liczba akcji (szt.) 8 244 072 8 244 072 8 244 072 8 244 072
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 13,22 12,45 3,07 2,9
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 13,22 12,45 3,07 2,9
Wybrane dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 149 156 965 37
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 279 -180 763 -43
XXIV. EBITDA 3 324 -136 773 -32
XXV. Zysk (strata) brutto 7 560 -118 1 759 -28
XXVI. Zysk (strata) netto 6 876 -80 1 600 -19
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -688 -79 -160 -19
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 768 1 080 -1 109 259
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 -9 771 4 -2 339
XXX. Przepływy pieniężne netto razem -5 440 -8 770 -1 266 -2 099
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,83 -0,01 0,19 0
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,83 -0,01 0,19 0
Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018
XXXIII. Aktywa razem 43 145 35 999 10 031 8 372
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 752 482 175 112
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 636 324 148 75
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 116 158 27 37
XXXVII. Kapitał własny 42 393 35 518 9 856 8 260
XXXVIII. Kapitał zakładowy 824 824 192 192
XXXIX. Liczba akcji (szt.) 8 244 072 8 244 072 8 244 072 8 244 072
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 5,14 4,31 1,20 1,00
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 5,14 4,31 1,20 1,00
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w okresie 01 – 03.2019: 4,2978
średni kurs w okresie 01 – 03.2018: 4,1784
średni kurs na dzień 31.03.2019: 4,3013
średni kurs na dzień 31.12.2018: 4,3000


* Powyższe wartości
wynikają głównie z wypracowanych i skonsolidowanych wyników Grupy
eTravel, w której Emitent posiada 71,29% akcji w kapitale zakładowym
spółki eTravel S.A. W związku z powyższym na akcjonariuszy jednostki
dominującej Netmedia S.A. przypada jedynie odpowiednio mniejsza
proporcja z wypracowanych powyżej wartości.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
QSr1_2019_Netmedia.pdfQSr1_2019_Netmedia.pdf Raport za I kwartał 2019 r. Grupy Netmedia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-27 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu
2019-05-27 Janusz Zapęcki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki