REKLAMA

MOSTALZAB: wyniki finansowe

2023-09-07 07:26
publikacja
2023-09-07 07:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MostostalZabrze_Pismo_Prezesa_Zarzadu_2023HI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MostostalZabrze_Raport_polroczny_2023HI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
30.06.2023_MZ_SA_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_MSSF_06092023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
30.06.2023_MZ_SA_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_MSSF_06092023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE Za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2023 roku Za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2022 roku Za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2023 roku Za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2022 roku
II. Przychody ze sprzedaży 754 938 506 782 163 653 109 157
III. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 689 810 457 065 149 535 98 449
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 366 23 113 8 100 4 978
V. Zysk (strata) brutto 43 750 20 388 9 484 4 391
VI. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej 33 132 12 881 7 182 2 775
VII. Zysk (strata) netto 33 132 12 881 7 182 2 775
VIII. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 635 465 138 100
IX. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom spółki 32 497 12 416 7 045 2 674
X. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję (w zł/EURO) 0,44 0,17 0,09 0,04
XI. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,44 0,17 0,09 0,04
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 403 24 974 11 143 5 379
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 150) (7 562) (1 550) (1 629)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 411) (8 572) (1 823) (1 846)
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 35 843 8 840 7 770 1 904
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 122 769 56 973 27 587 12 172
XVII. Stan na dzień Na dzień 30.06.2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. Na dzień 30.06.2023 r. Na dzień 31.12.2022 r.
XVIII. Aktywa, razem 803 195 678 126 180 481 144 593
XIX. Zobowiązania długoterminowe 65 642 46 346 14 750 9 882
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 475 007 402 150 106 736 85 748
XXI. Kapitał własny 262 546 229 630 58 995 48 963
XXII. Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki 260 213 226 892 58 471 48 379
XXIII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 2 333 2 738 524 584
XXIV. Kapitał zakładowy (podstawowy) 149 131 149 131 33 510 31 798
XXV. Liczba akcji/udziałów (w szt.) 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,49 3,04 0,78 0,65
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,49 3,04 0,78 0,65
XXVIII. JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE Za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2023 roku Za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2022 roku Za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2023 roku Za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2022 roku
XXIX. Przychody ze sprzedaży 14 086 8 906 3 054 1 918
XXX. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 15 389 13 705 3 336 2 952
XXXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (9 430) (10 327) (2 044) (2 224)
XXXII. Zysk (strata) brutto 44 076 17 030 9 555 3 668
XXXIII. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej 43 885 16 514 9 513 3 557
XXXIV. Zysk (strata) netto 43 885 16 514 9 513 3 557
XXXV. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję (w zł/EURO) 0,59 0,22 0,13 0,05
XXXVI. Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,59 0,22 0,13 0,05
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (18 309) (10 923) (3 969) (2 353)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 48 915 7 569 10 604 1 630
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (496) 575 (108) 124
XL. Przepływy pieniężne netto, razem 30 109 (2 779) 6 527 (599)
XLI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 32 904 4 024 7 394 860
XLII. Stan na dzień 30.06.2023 r. 31.12.2022 30.06.2023 r. 31.12.2022
XLIII. Aktywa, razem 235 668 210 859 52 956 44 960
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 6 305 5 618 1 417 1 198
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 040 46 078 5 851 9 825
XLVI. Kapitał własny 203 323 159 163 45 687 33 937
XLVII. Kapitał zakładowy (podstawowy) 149 131 149 131 33 510 31 798
XLVIII. Liczba akcji/udziałów (w szt.) 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,73 2,13 0,61 0,46
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,73 2,13 0,61 0,46
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MostostalZabrze_Pismo_Prezesa_Zarzadu_2023HI.pdfMostostalZabrze_Pismo_Prezesa_Zarzadu_2023HI.pdf Pismo Prezesa Zarządu
MostostalZabrze_Raport_półroczny_2023HI.pdfMostostalZabrze_Raport_półroczny_2023HI.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2023 roku
30.06.2023_MZ_SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF_06092023.pdf30.06.2023_MZ_SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF_06092023.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2023 roku
30.06.2023_MZ_SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF_06092023.pdf30.06.2023_MZ_SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF_06092023.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-07 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
2023-09-07 Witold Grabysz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki