MOSTALZAB: wyniki finansowe

2020-05-13 17:09
publikacja
2020-05-13 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_za_I_kw_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_rozszerzone_o_srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Emitenta_za_I_kwartal_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 131 754 146 802 29 969 34 157
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 113 771 129 882 25 879 30 221
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 700 5 167 1 297 1 202
IV. Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności - - - -
V. Zysk (strata) brutto 3 176 4 125 722 960
VI. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej 2 150 2 156 489 502
VII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
VIII. Zysk (strata) netto 2 150 2 156 489 502
IX. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 76 103 17 24
X. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej 2 074 2 053 472 478
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,03 0,01 0,01 0,00
XII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,03 0,01 0,01 0,00
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,03 0,01 0,01 0,00
XIV. Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,03 0,01 0,01 0,00
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 074) (3 442) (2 746) (801)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (507) (1 148) (115) (267)
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 647 12 429 2 194 2 892
XVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 934) 7 839 (667) 1 824
XIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 28 110 22 173 6 175 5 155
XX. Stan na dzień: 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXI. Aktywa 455 943 451 973 100 157 106 134
XXII. Zobowiązania długoterminowe 55 345 56 005 12 158 13 151
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 237 491 229 271 52 169 53 838
XXIV. Kapitał własny, w tym: 163 107 166 697 35 830 39 145
XXV. - Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki 161 669 165 091 35 514 38 767
XXVI. - Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 438 1 606 316 377
XXVII. Kapitał podstawowy 149 131 149 131 32 759 35 020
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,17 2,21 0,48 0,52
XXX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,17 2,21 0,48 0,52
Jednostkowe wybrane dane finansowe
XXXI. Przychody ze sprzedaży 3 813 13 267 867 3 087
XXXII. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 538 11 948 122 2 780
XXXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (297) (1 788) (68) (416)
XXXIV. Zysk (strata) brutto 4 259 4 704 969 1 095
XXXV. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej 4 235 4 334 963 1 008
XXXVI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXVII. Zysk (strata) netto 4 235 4 334 963 1 008
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,06 0,03 0,01 0,01
XXXIX. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,06 0,03 0,01 0,01
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,06 0,03 0,01 0,01
XLI. Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,06 0,03 0,01 0,01
XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 613) (609) (822) (142)
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 457 5 175 104 1 204
XLIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (289) (478) (66) (111)
XLV. Przepływy pieniężne netto, razem (3 445) 4 088 (784) 951
XLVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 440 7 499 316 1 743
XLVII. Stan na dzień: 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XLVIII. Aktywa 163 777 167 414 35 977 39 313
XLIX. Zobowiązania długoterminowe 29 940 29 948 6 577 7 033
L. Zobowiązania krótkoterminowe 27 587 35 451 6 060 8 325
LI. Kapitał własny 106 250 102 015 23 340 23 956
LII. Kapitał akcyjny 149 131 149 131 32 759 35 020
LIII. Liczba akcji (w szt.) 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269
LIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 1,42 1,37 0,31 0,32
LV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 1,42 1,37 0,31 0,32
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa za I kw 2020 r..pdfPismo Prezesa za I kw 2020 r..pdf Pismo Prezesa Zarządu
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 r.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 r.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
2020-05-13 Witold Grabysz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki