REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2021-05-24 07:27
publikacja
2021-05-24 07:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Q1.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 148 786 248 859 32 542 56 606
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 474 21 003 2 728 4 777
III. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej -348 9 513 -76 2 164
IV. Zysk (strata) brutto 31 911 7 207
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 24 526 5 120
VI. Zysk (strata) netto 24 526 5 120
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 907 -54 537 -1 729 -12 405
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 851 -1 708 -405 -389
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -71 526 -33 555 -15 644 -7 633
X. Środki pieniężne na koniec okresu 76 404 144 610 16 395 31 766
XI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem na dzień 31.03.2021, 31.12.2020 681 062 821 269 146 141 180 407
XIII. Zobowiazania długoterminowe na dzień 31.03.2021, 31.12.2020 223 363 97 965 47 929 21 520
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.03.2021, 31.12.2020 438 970 704 599 94 194 154 779
XV. Zobowiązania razem na dzień 31.03.2021, 31.12.2020 662 333 802 564 142 122 176 299
XVI. Kapitał własny ogółem na dzień 31.03.2021, 31.12.2020 18 729 18 705 4 019 4 109
XVII. Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2021, 31.12.2020 44 801 44 801 9 613 9 841
XVIII. Liczba akcji w szt. na dzień 31.03.2021, 31.12.2020 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XIX. Zysk / (strata) netto 24 526 5 120
XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXI. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł 0,00 0,03 0,00 0,01
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Q1.2021.pdfRaport Q1.2021.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa S.A. za okres 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-05-24 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki