REKLAMA

MOSTALPLC: wyniki finansowe

2021-05-05 08:31
publikacja
2021-05-05 08:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
SA-Q_1_2021.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 909 19 345 6 542 4 400
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 415 1 081 528 246
III. Zysk (strata) brutto 2 343 1 032 512 235
IV. Zysk (strata) netto 1 272 1 018 278 232
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 332 457 2 041 104
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -359 -109 -79 -25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 201 -450 -481 -102
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 772 -102 1 481 -23
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 731 90 907 19 898 19 699
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 568 66 017 14 284 14 306
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 362 1 525 292 330
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 428 35 912 7 173 7 782
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 163 24 890 5 614 5 394
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 292 4 334
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,36 2,09 0,52 0,48
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,36 2,09 0,52 0,48
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,08 12,45 2,81 2,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,08 12,45 2,81 2,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
pozostałe informacje.pdfpozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2021-05-05 Robert Kowalski Członek Zarządu
2021-05-05 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 17 179 17 902 19 133
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 422 449 531
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 369 11 637 10 463
3. Należności długoterminowe 3 159 3 355 4 604
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 3 159 3 355 4 604
4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392
4.1. Nieruchomości 392 392 392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 837 2 069 3 143
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 837 2 069 3 143
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 75 552 72 005 47 452
1. Zapasy 4 264 3 814 5 182
2. Należności krótkoterminowe 53 317 51 696 24 654
2.1. Od jednostek powiązanych 7 618 16 657 773
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 45 699 35 039 23 881
3. Inwestycje krótkoterminowe 15 857 9 085 3 196
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 857 9 085 3 196
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 857 9 085 3 196
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 114 8 410 14 420
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 92 731 90 907 66 585
PASYWA
I. Kapitał własny 26 163 24 890 21 438
1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy 555 554 140
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 405 406 408
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -21 111 -25 582 -25 170
6. Zysk (strata) netto 1 272 4 470 1 018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 568 66 017 45 147
1. Rezerwy na zobowiązania 2 716 4 682 4 530
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 369 1 631 2 719
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 298 2 002 1 287
a) długoterminowa 464 470 474
b) krótkoterminowa 834 1 532 813
1.3. Pozostałe rezerwy 1 049 1 049 524
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 049 1 049 524
2. Zobowiązania długoterminowe 1 362 1 525 946
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 362 1 525 946
3. Zobowiązania krótkoterminowe 33 428 35 912 27 912
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 1 764 6 318
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 33 133 34 112 21 311
3.3. Fundusze specjalne 295 36 283
4. Rozliczenia międzyokresowe 29 062 23 898 11 759
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 29 062 23 898 11 759
a) długoterminowe 1 892 1 897 1 912
b) krótkoterminowe 27 170 22 001 9 847
P a s y w a r a z e m 92 731 90 907 66 585
Wartość księgowa 26 163 20 890 21 438
Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,08 12,45 10,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,08 12,45 10,72
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
weksli
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
weksli
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksli
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksli
1. Inne (z tytułu) 30 791 30 969 37 708
- od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
- weksli 161 161 161
- od pozostałych jednostek z tytułu: 4 726 4 904 4 064
- otrzymanych gwarancji 4 695 4 874 4 033
- weksli 30 30 31
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 13 353 13 353 13 353
- weksli 13 353 13 353 13 353
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 12 551 12 551 20 130
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 1 101 1 101 1 034
- udzielonych gwarancji 11 450 11 450 19 096
Pozycje pozabilansowe, razem 30 791 30 969 37 708
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 909 19 345
- od jednostek powiązanych 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 606 19 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 303 6
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 516 17 120
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 856 17 118
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 660 2
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 393 2 225
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 668 1 343
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 725 882
VI. Pozostałe przychody operacyjne 733 297
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13 98
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 720 199
VII. Pozostałe koszty operacyjne 43 98
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 43 98
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 415 1 081
IX. Przychody finansowe 6 4
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 3
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 6 1
X. Koszty finansowe 78 53
1. Odsetki w tym: 43 24
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 35 29
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 2 343 1 032
XII. Podatek dochodowy 1 071 14
a) część bieżąca 2 100
b) część odroczona -1 029 14
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto 1 272 1 018
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 724 4 171
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,36 2,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,36 2,09
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 890 20 420 20 420
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 890 20 420 20 420
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 554 117 117
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 437 23
a) zwiększenia (z tytułu) 1 437 23
b) z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 25
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 412
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych 23
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 555 554 140
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 406 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -25 -23
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 25
- zbycia środków trwałych 1 25 23
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 405 406 408
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 042 25 042 25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -25 582 -30 316 -25 170
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 25 582 30 316 25 170
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 582 30 316 25 170
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 470 4 734
- pokrycie straty z niepodzielonego zysku 4 470 4 734
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 21 111 25 582 25 170
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -21 111 -25 170 -25 170
6. Wynik netto 1 272 4 470 1 018
a) zysk netto 1 272 4 470 1 018
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 26 163 24 890 21 438
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 163 23 890 21 438
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 272 1 018
II. Korekty razem 8 060 -561
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 549 445
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 37 22
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 13 98
4. Zmiana stanu rezerw -1 965 -131
5. Zmiana stanu zapasów -450 -3 623
6. Zmiana stanu należności -1 424 4 536
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 885 -1 553
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11 692 -355
9. Inne korekty -1 277
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 332 457
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 20 3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 3
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 379 112
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 379 112
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -359 -109
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 2 201 450
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 178 428
2. Odsetki 37 22
3. Spłaty kredytów i pożyczek 1 986
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 201 -450
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 772 -102
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 772 -102
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 085 3 298
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 857 3 196
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 24
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
informacja dodatkowa.pdfinformacja dodatkowa.pdf
SA-Q_1_2021.pdfSA-Q_1_2021.pdf
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki