REKLAMA

MLP GROUP S.A.: wyniki finansowe

2020-08-25 18:04
publikacja
2020-08-25 18:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MLP_Group_raport_IH_2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_raport_z_przegladu_GK_MLP_Group_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_raport_z_przegladu_GK_MLP_Group_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody 84 174 67 470 18 953 15 735
II. Pozostałe przychody operacyjne 539 1 076 121 251
III. Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 151 703 64 841 34 157 15 122
IV. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -40 985 -39 086 -9 228 -9 115
V. Zysk na działalności operacyjnej 194 707 93 326 43 840 21 764
VI. Zysk przed opodatkowaniem 150 555 87 031 33 899 20 296
VII. Zysk netto 121 049 69 164 27 255 16 130
VIII. Całkowite dochody ogółem 117 484 61 862 26 453 14 427
IX. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 121 049 69 164 27 255 16 130
X. Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6,68 3,82 1,5 0,89
XI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 38 592 42 765 8 689 9 973
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -203 398 -101 758 -45 797 -23 731
XIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 158 736 134 695 35 741 31 412
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto, razem -6 070 75 702 -1 367 17 654
***
XV. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XVI. na dzień: 30 czerwca 2020 31 grudnia 2019 30 czerwca 2020 31 grudnia 2019
XVII. Aktywa trwałe 2 193 048 1 838 209 491 054 431 656
XVIII. Aktywa obrotowe 176 282 235 918 39 472 55 399
XIX. Aktywa razem 2 369 330 2 074 127 530 526 487 055
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 219 122 971 135 272 979 228 046
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 98 154 164 437 21 978 38 614
XXII. Kapitał własny, w tym: 1 052 054 938 555 235 569 220 395
XXIII. Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 014 1 063
XXIV. Pasywa razem 2 369 330 2 074 127 530 526 487 055
XXV. Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
XXVI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 58,08 51,82 13,01 12,17
***
XXVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XXVIII. półrocze 2020 2019 2020 2019
XXIX. Przychody 4 453 4 426 1 003 1 032
XXX. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -4 904 -4 747 -1 104 -1 107
XXXI. Zysk na działalności operacyjnej -181 -317 -41 -74
XXXII. Zysk przed opodatkowaniem 12 165 -382 2 739 -89
XXXIII. Zysk netto 11 905 -283 2 681 -66
XXXIV. Całkowite dochody ogółem 11 905 -283 2 681 -66
XXXV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 11 905 -283 2 681 -66
XXXVI. Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,66 -0,02 0,15 0,00
XXXVII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -2 083 -709 -469 -165
XXXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -146 602 -2 369 -33 009 -552
XXXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 124 039 58 243 27 929 13 583
XL. Przepływy środków pieniężnych netto, razem -24 646 55 165 -5 549 12 865
***
XLI. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XLII. na dzień: 30 czerwca 2020 31 grudnia 2019 30 czerwca 2020 31 grudnia 2019
XLIII. Aktywa trwałe 562 554 380 121 125 964 89 262
XLIV. Aktywa obrotowe 49 094 89 631 10 994 21 048
XLV. Aktywa razem 611 648 469 752 136 958 110 310
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 386 682 242 635 86 584 56 977
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 60 695 70 766 13 590 16 618
XLVIII. Kapitał własny, w tym: 164 271 156 351 36 783 36 715
XLIX. Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 014 1 064
L. Pasywa razem 611 648 469 752 136 957 110 310
LI. Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
LII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9,07 8,63 2,03 2,03


Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze 2020 i 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2020 roku: 1 EUR=4,4660 PLN, na
dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR= 4,2520 PLN,


- pozycje ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego)
rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze
śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) sprawozdania
z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia do
30 czerwca 2020 roku: 1EUR =4,4413 PLN (dla okresu od 1 stycznia do 30
czerwca 2019 roku: 1 EUR= 4,2880 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MLP_Group_raport_IH_2020-sig-sig-sig.pdfMLP_Group_raport_IH_2020-sig-sig-sig.pdf Raport Półroczny GK MLP Group S.A. za I półrocze 2020 r.
JSF raport z przeglądu GK MLP Group 2020.pdfJSF raport z przeglądu GK MLP Group 2020.pdf Raport biegłego rewidenta dla JSF MLP Group S.A. za I półrocze 2020 r.
SSF raport z przeglądu GK MLP Group 2020.pdfSSF raport z przeglądu GK MLP Group 2020.pdf Raport biegłego rewidenta dla SSF GK MLP Group S.A. za I półrocze 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-25 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2020-08-25 Tomasz Zabost Członek Zarządu
2020-08-25 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki