REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2022-09-28 18:18
publikacja
2022-09-28 18:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_SF_MexPolska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
biegli_skonsol.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawZarzadu_GrupyMex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 039 9 773 7 547 2 149
II. Koszt własny sprzedaży 30 282 12 167 6 523 2 676
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 757 (2 394) 1 025 (526)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 744 428 376 94
V. Zysk (strata) brutto 746 (85) 161 (19)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 726 70 156 15
VII. Zysk (strata) netto 650 288 140 63
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,09 0,01 0,02 -
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 228 1 631 911 359
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 831) (38) (394) (8)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 467) 922 (1 178) 203
WYBRANE DANE FINANSOWE
dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej NA 30.06.2022 NA 31.12.2021 NA 30.06.2022 NA 31.12.2021
I. XII. Aktywa razem 63 030 66 002 13 466 14 350
II. XIII. Zobowiązania razem 56 525 58 159 12 076 12 645
III. XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 740 21 110 4 645 4 590
IV. XV. Kapitał własny 6 505 7 843 1 390 1 705
V. XVI. Kapitał podstawowy 767 767 164 167
VI. XVII. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
VII. XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,85 1,02 0,18 0,22
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_SF_MexPolska.pdfSkonsolidowane_SF_MexPolska.pdf SKONSOLIDOWANE SF GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
biegli_skonsol.pdfbiegli_skonsol.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SF GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A.
SprawZarzadu_GrupyMex.pdfSprawZarzadu_GrupyMex.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓLROCZU 2022 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2022-09-28 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-28 ANDRZEJ DOMŻAŁ WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-28 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki