REKLAMA
ZAGŁOSUJ

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2021-11-23 09:05
publikacja
2021-11-23 09:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informaja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 619 34 522 8 033 7 772
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 051 3 927 669 884
III. Zysk (strata) brutto 2 901 3 819 636 860
IV. Zysk (strata) netto 2 224 3 066 488 690
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 912 3 651 419 822
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 043 -741 -229 -167
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 970 -1 508 -432 -340
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 101 1 402 -242 316
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 202 38 391 8 678 8 319
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 907 17 321 3 865 3 753
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 878 6 816 1 053 1 477
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 935 6 874 1 929 1 490
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 295 21 070 4 812 4 566
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 117 117
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,82 1,14 0,18 0,26
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,82 1,14 0,18 0,26
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,26 7,89 1,78 1,77
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,26 7,89 1,78 1,77
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,37 0,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
n.d.
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
n.d.
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostale_informacje_do_raportu.pdfPozostale_informacje_do_raportu.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Piotr Sikora Prezes Zarządu
2021-11-22 Mariusz Sikora Członek Zarządu
2021-11-22 Kajetan Zaziemski Członek Zarządu
2021-11-22 Kasper Zaziemski Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 26 296 26 699 27 115 27 809
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 233 247 79 74
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 818 26 178 26 884 27 442
3. Należności długoterminowe 9 12 7 16
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 9 12 7 16
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 238 261 144 278
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 220 247 140 277
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18 13 4 1
II. Aktywa obrotowe 13 906 13 443 11 276 13 888
1. Zapasy 4 445 4 390 2 824 3 187
2. Należności krótkoterminowe 8 460 7 503 6 622 8 346
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 8 460 7 503 6 622 8 346
3. Inwestycje krótkoterminowe 524 996 1 625 2 015
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 524 996 1 625 2 015
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 524 996 1 625 2 015
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 477 554 205 340
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 40 202 40 142 38 391 41 697
PASYWA
I. Kapitał własny 22 295 21 846 21 070 21 309
1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 116 10 116 8 288 8 288
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 2 224 1 775 2 827 3 066
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 907 18 296 17 321 20 388
1. Rezerwy na zobowiązania 1 535 1 580 758 1 694
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 798 756 497 650
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 159 386 261 257
a) długoterminowa 20 22 22 27
b) krótkoterminowa 139 363 239 230
1.3. Pozostałe rezerwy 579 438 0 787
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 579 438 0 787
2. Zobowiązania długoterminowe 4 878 5 438 6 816 7 449
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 4 878 5 438 6 816 7 449
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 935 8 614 6 874 8 267
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 8 726 8 381 6 753 8 110
3.4. Fundusze specjalne 209 233 121 157
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 559 2 664 2 873 2 978
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 559 2 664 2 873 2 978
a) długoterminowe 2 125 2 229 2 439 2 544
b) krótkoterminowe 435 435 435 435
P a s y w a r a z e m 40 202 40 142 38 391 41 697
Wartość księgowa 22 295 21 846 21 070 21 309
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,26 8,09 7,80 7,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,26 8,09 7,80 7,89
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 608 36 619 11 708 34 522
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 571 36 497 11 664 34 390
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 38 123 44 132
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 527 20 010 6 586 18 431
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 507 19 943 6 557 18 343
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 67 30 88
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 081 16 609 5 121 16 091
IV. Koszty sprzedaży 2 719 8 431 2 306 7 106
V. Koszty ogólnego zarządu 1 851 6 237 1 524 5 580
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 513 1 942 1 291 3 405
VII. Pozostałe przychody operacyjne 159 1 449 253 878
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 41 1 1
2. Dotacje 105 314 105 314
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 64 0 0
4. Inne przychody operacyjne 51 1 030 147 563
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 84 339 117 356
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 34 0 92
3. Inne koszty operacyjne 84 305 117 264
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 587 3 051 1 428 3 927
X. Przychody finansowe 12 9 4 64
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 9 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 12 0 4 64
XI. Koszty finansowe 20 160 59 172
1. Odsetki w tym: 20 58 24 95
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 0 102 34 77
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 580 2 901 1 373 3 819
XIV. Podatek dochodowy 130 676 282 752
a) część bieżąca 61 455 207 870
b) część odroczona 69 221 76 -117
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 449 2 224 1 091 3 066
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 985 1 985 3 205 3 205
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 0,82 1,14 1,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 0,82 1,14 1,14


Zysk zannualizowany za 2021 został policzony poprzez dodanie
narastającego zysku za trzy kwarały 2021 roku i zysku za czwarty kwartał
2020.


Zysk zannualizowany za 2020 został policzony poprzez dodanie
narastającego zysku za trzy kwarały 2020 roku i zysku za czwarty kwartał
2019.


Zysk na jedną akcję zwykłą w 2021 został policzony poprzez podzielenie
narastającego zysku za trzy kwartały 2021 roku przez średnią ważoną
liczbę akcji zwykłych.


Zysk na jedną akcję zwykłą w 2020 został policzony poprzez podzielenie
narastającego zysku za trzy kwartały 2020 roku przez średnią ważoną
liczbę akcji zwykłych.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 070 21 070 18 243 18 243
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 070 21 070 18 243 18 243
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 288 8 288 5 476 5 476
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 828 1 828 2 811 2 811
a) zwiększenia (z tytułu) 1 828 1 828 2 811 2 811
- podziału wyniku finansowego 1 828 1 828 2 811 2 811
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 116 10 116 8 288 8 287
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 827 2 827 2 811 2 811
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 827 2 827 2 811 2 811
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 827 2 827 2 811 2 811
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 827 2 827 2 811 2 811
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy 1 828 1 828 2 811 2 811
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 999 999 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 2 224 2 224 2 827 3 066
a) zysk netto 2 224 2 224 2 827 3 066
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 295 22 295 21 070 21 309
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 295 22 295 21 070 21 309
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 449 2 224 1 091 3 066
II. Korekty razem 112 -313 -111 585
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 693 1 987 626 1 723
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 52 150 24 95
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -45 778 76 972
7. Zmiana stanu zapasów -54 -1 620 -248 -407
8. Zmiana stanu należności -1 899 -4 551 361 -2 017
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 370 4 520 -913 663
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 -680 -38 -445
11. Inne korekty 0 -895 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 561 1 912 980 3 651
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 44 228 1 1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 132 1 1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 26 96 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 26 96 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 26 96 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 352 1 271 95 742
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 336 1 206 95 742
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 16 65 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 16 65 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 16 65 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -308 -1 043 -95 -741
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 001 2 001 0 1 792
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 2 001 2 001 0 1 792
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 2 727 3 971 163 3 300
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 999 999 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 335 1 893 2 3 015
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 341 929 136 190
8. Odsetki 52 150 24 95
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -726 -1 970 -163 -1 508
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -473 -1 101 723 1 402
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -473 -1 101 723 1 402
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 996 1 625 1 293 614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 524 524 2 015 2 015
- o ograniczonej możliwości dysponowania 192 192 191 191
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informaja_dodatkowa.pdfInformaja_dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki