REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 18:58
publikacja
2021-03-30 18:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_roczny_Grupy_Kapitalowej_Medicalgorithmics_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_Medicalgorithmics_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 111 734 173 870 24 973 40 418
II. Strata na sprzedaży -38 345 -338 -8 570 -79
III. Strata na działalności operacyjnej -37 508 -85 -8 383 -20
IV. Strata przed opodatkowaniem -39 950 -2 655 -8 929 -617
V. Zysk/(strata) netto -27 676 -299 -6 186 -70
VI. -przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej -12 919 4 279 -2 887 995
VII. -przypadający na udziały niedające kontroli -14 757 -4 578 -3 298 -1 064
VIII. Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy -3,12 1,19 -0,70 0,28
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 956 13 499 -884 3 138
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 005 -2 793 -1 119 -649
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 008 -59 745 3 131 -13 888
XII. Przepływy pieniężne netto razem 5 047 -49 039 1 128 -11 400
XIII. Stan na dzień 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
XIV. Aktywa trwałe 242 663 246 862 52 584 57 969
XV. Wartości niematerialne 201 767 209 717 43 722 49 247
XVI. Aktywa finansowe długoterminowe 200 200 43 47
XVII. Aktywa obrotowe 40 741 36 400 8 828 8 548
XVIII. Należności krótkoterminowe 24 544 25 250 5 319 5 929
XIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 197 11 150 3 510 2 618
XX. Zobowiązania długoterminowe 38 893 30 631 8 428 7 193
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 37 146 27 909 8 049 6 554
XXII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 207 355 195 840 44 933 45 988
XXIII. Kapitał zakładowy 433 361 94 85
XXIV. Udziały niedające kontroli 10 28 882 2 6 782
XXV. Liczba akcji (w szt.) 4 327 829 3 606 526 4 327 829 3 606 526
XXVI. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) 47,91 54,30 10,38 12,75


·Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynoszącego
4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,2585
EUR/PLN;· Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wynoszącego 4,4742
EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
wynoszącego 4,3018 EUR/PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitalowej Medicalgorithmics za 2020 rok.pdfSkonsolidowany raport roczny Grupy Kapitalowej Medicalgorithmics za 2020 rok.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2020, zawierający: Pismo Prezesa Zarządu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki Medicalgorithmics S.A., Oświadczenia Zarządu. Oświadczenia i Ocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z badania GK Medicalgorithmics_2020.pdfSprawozdanie z badania GK Medicalgorithmics_2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Marek Jacek Dziubiński Prezes Zarządu
2021-03-30 Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych
2021-03-30 Peter G. Pellerito Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki