REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

2022-11-16 16:56
publikacja
2022-11-16 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
David_Cash_BIO_pol.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
David_Cash_BIO_ang.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Kris_Siemionow_BIO_pol.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Kris_Siemionow_BIO_ang.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Paul_Lewicki_BIO_pol.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Paul_Lewicki_BIO_ang.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-16
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 62/2022 z dnia 28 października 2022 r., informuje, że w związku z realizacją warunków zawieszających zastrzeżonych w uchwałach nr 8/10/2022, 9/10/2022 i 10/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 r., w dniu 16 listopada 2022 r. nastąpiło powołanie: (i) p. Pawła Lewickiego, (ii) p. Krzysztofa Siemionowa oraz (iii) p. Davida Cash (łącznie „Nowi Członkowie RN”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorysy Nowych Członków RN stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Nowi Członkowie RN oświadczyli, że:
1) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;
2) nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Paweł Lewicki, pan Krzysztof Siemionow i pan David Cash oświadczyli, że wykonują inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, ale ta działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę.
Załączniki
Plik Opis
David Cash BIO_pol.pdfDavid Cash BIO_pol.pdf Życiorys p. Davida Cash w języku polskim
David Cash BIO_ang.pdfDavid Cash BIO_ang.pdf Życiorys p. Davida Cash w języku angielskim
Kris Siemionow BIO_pol.pdfKris Siemionow BIO_pol.pdf Życiorys p. Krzysztofa Siemionowa w języku polskim
Kris Siemionow BIO_ang.pdfKris Siemionow BIO_ang.pdf Życiorys p. Krzysztofa Siemionowa w języku angielskim
Paul Lewicki BIO_pol.pdfPaul Lewicki BIO_pol.pdf Życiorys p. Pawła Lewickiego w języku polskim
Paul Lewicki BIO_ang.pdfPaul Lewicki BIO_ang.pdf Życiorys p. Pawła Lewickiego w języku angielskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management
Board of Medicalgorithmics S.A. (the "Company"), in reference to the
Company's current report No. 62/2022 of 
October 28, 2022, informs that in connection with
the implementation of the conditions precedent stipulated in resolutions
No. 8/10/2022, 9/10/2022 and 10/10/2022 of the Extraordinary General
Meeting of the Company of October 28, 2022, on November 16, 2022, the
following persons were appointed to act as members of the Supervisory
Board of the Company: (i) p. Paweł Lewicki, (ii) Mr. Krzysztof Siemionow
and (iii) Mr. David Cash (collectively, "New Members of the  Supervisory
Board").


The CVs of the New
Members of the Supervisory Board are attached to this current report.


The new Members of
the Supervisory Board declared that they:


1) do not
participate in a company competitive to the Company as partners in a
civil law partnership, partnership or capital company, as well as they
do not participate in a competitive legal person as members of its body;


2) are not entered
in the Register of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act of 20
August 1997 on the National Court Register.


Mr. Paweł Lewicki,
Mr. Krzysztof Siemionow and Mr. David Cash stated that they perform
other activities outside the Company's enterprise, but these activities
are not competitive in relation to the activities performed by the
Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Maciej Gamrot Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu ds. Finansowych Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki