REKLAMA

MCI CAPITAL ASI S.A.: wyniki finansowe

2022-09-20 22:12
publikacja
2022-09-20 22:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220630_MCI_SSF_20092022___JK_EO_TC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20220630_MCI_JSF_20092022___JK_EO_TC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20220630_MCI_SprawZarz_20092022_EO_TC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY22_MCI_Capital_ASI_-_Raport_z_przegladu_SSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY22_MCI_Capital_ASI_-_Raport_z_przegladu_JSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody z tytułu zarządzania 6 724 19 822 1 448 4 359
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (20 830) 353 005 (4 487) 77 631
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (31 103) 347 200 (6 699) 76 355
IV. Zysk (strata) netto (1 077) 466 922 (232) 102 683
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 631 5 974 10 905 1 314
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 121 163 26 36
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (23 020) (21 374) (4 958) (4 700)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 27 732 (15 237) 5 973 (3 351)
IX. Liczba akcji (w szt.) 51 432 385 51 432 385 51 432 385 51 432 385
X. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 51 432 385 49 142 228 51 432 385 49 142 228
XI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,02) 9,50 (0,00) 2,10
XII. Stan na dzień 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XIII. Aktywa razem 2 065 267 2 064 233 441 240 448 805
XIV. Zobowiązania długoterminowe 198 279 137 096 42 362 29 807
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 95 505 118 890 20 404 25 849
XVI. Kapitał własny 1 771 483 1 808 247 378 473 393 148
XVII. Kapitał podstawowy 51 432 51 432 10 988 11 182
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 51 432 385 51 432 385 51 432 385 51 432 385
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 34,44 35,16 7,36 7,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20220630_MCI_SSF_20092022___JK_EO_TC.pdf20220630_MCI_SSF_20092022___JK_EO_TC.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
20220630_MCI_JSF_20092022___JK_EO_TC.pdf20220630_MCI_JSF_20092022___JK_EO_TC.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
20220630_MCI_SprawZarz 20092022_EO_TC.pdf20220630_MCI_SprawZarz 20092022_EO_TC.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
HY22 MCI Capital ASI - Raport z przeglądu SSF.T.pdfHY22 MCI Capital ASI - Raport z przeglądu SSF.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
HY22 MCI Capital ASI - Raport z przeglądu JSF.T.pdfHY22 MCI Capital ASI - Raport z przeglądu JSF.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2022-09-20 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki