REKLAMA

MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:08
publikacja
2021-04-30 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
list_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_MAXCOM_2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MAXCOM_BSSF_2020_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF_wydruk.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Maxcom_w_roku_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_kompletnosci_oraz_zgodnosci_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_Maxcom-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Maxcom_SA_dotyczaca_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_GK_Maxcom.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Maxcom_SA_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 942 118 683 29 023 27 589
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 902 4 732 1 095 1 100
III. Zysk przed opodatkowaniem 4 791 3 629 1 070 844
IV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 281 2 624 733 610
V. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 2 700 2 700 2 700 2 700
VI. Zysk (strata) akcjonariuszy Jedn. Dominującej na jedną
średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
1,22 0,97 0,27 0,22
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 767 11 083 -1 511 2 576
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -992 -1 008 -222 -234
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 038 -11 540 1 125 -2 683
X. Przepływy pieniężne netto, razem -2 721 -1 465 -608 -341
XI. Aktywa trwałe 6 398 6 570 1 386 1 543
XII. Aktywa obrotowe 84 639 74 994 18 341 17 610
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 361 978 945 230
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 20 753 12 741 4 497 2 992
XV. Kapitał własny ogółem 65 923 67 845 14 285 15 932
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 64 898 67 350 14 063 15 815
XVII. Kapitał zakładowy 135 135 29 32


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący
sposób:


1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną


średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca,


- kurs średni w okresie 01.01.2019– 31.12.2019 r. wynosił 1 EUR – 4,3018
PLN


- kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. wynosił 1 EUR –
4,4772 PLN


2. Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy,


- kurs na 31.12.2019 r. wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN


- kurs na 31.12.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
list Zarządu do Akcjonariuszy 2020.pdflist Zarządu do Akcjonariuszy 2020.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_MAXCOM_2020-sig-sig-sig.pdfSKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_MAXCOM_2020-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom 2020
MAXCOM_BSSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk.pdfMAXCOM_BSSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta Grupy Kapitałowej Maxcom
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom w roku 2020-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom w roku 2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalnośći Grupy Kapitałowej Maxcom 2020
Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Maxcom-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Maxcom-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Ocena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GK Maxcom.pdfOcena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GK Maxcom.pdf Ocena Rady Nadzorczej Maxcom SA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GK Maxcom
Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom SA w sprawie Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz
2021-04-30 Andrzej Wilusz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wilusz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Monika Drewniaczyk Główny Księgowy Monika Drewniaczyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki