REKLAMA
PIT 2023

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2023-11-24 06:31
publikacja
2023-11-24 06:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSD_MVP_S.A._Raport_finansowy_Q3_2023_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MVP_S.A._Raport_finansowy_Q3_2023_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZzD_MVP_S.A._Raport_finansowy_Q3_2023_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Aktywa razem 1 385 438 1 377 356 298 869 293 685
II. Aktywa trwałe 374 486 399 755 80 785 85 237
III. Aktywa obrotowe 1 010 952 977 601 218 084 208 448
IV. Pasywa razem 1 385 438 1 377 356 298 869 293 685
V. Kapitał własny 724 725 655 111 156 339 139 685
VI. Zobowiązania długoterminowe 452 765 411 582 97 671 87 759
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 207 948 310 663 44 859 66 241
VIII. Przychody ze sprzedaży 355 041 411 988 77 566 87 881
IX. Koszt własny sprzedaży (244 925) (319 516) (53 509) (68 156)
X. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 110 116 92 472 24 057 19 725
XI. Koszty sprzedaży (5 599) (4 965) (1 223) (1 059)
XII. Koszty ogólnego zarządu (21 590) (25 646) (4 717) (5 470)
XIII. Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć (198) 21 788 (43) 4 648
XIV. Pozostałe przychody operacyjne 8 271 14 206 1 807 3 030
XV. Pozostałe koszty operacyjne (4 151) (12 297) (907) (2 623)
XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 86 849 85 558 18 974 18 251
XVII. Przychody finansowe 9 621 14 013 2 102 2 989
XVIII. Koszty finansowe (9 480) (14 515) (2 071) (3 096)
XIX. Podatek dochodowy (17 376) (12 148) (3 796) (2 591)
XX. Zysk netto za rok obrotowy 69 614 72 908 15 209 15 553


I-VII: pozycja aktywów i pasywów
skonsolidwanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 30 września 2023
oraz 31 grudnia 2022; VIII-XX: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów za okresy od 1 stycznia do 30 września 2023 oraz od
1 stycznia do 30 września 2022.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSD MVP S.A. Raport finansowy Q3 2023 final.pdfJSD MVP S.A. Raport finansowy Q3 2023 final.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2023 do 30.09.2023
SSF MVP S.A. Raport finansowy Q3 2023 final.pdfSSF MVP S.A. Raport finansowy Q3 2023 final.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2023 do 30.09 .2023
SZzD MVP S.A. Raport finansowy Q3 2023 final.pdfSZzD MVP S.A. Raport finansowy Q3 2023 final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1.01.2023 do 30.09.2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Andrzej Nizio Wiceprezes Zarządu
2023-11-24 Maciej Kiełkowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki