PILNE

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2020-05-11 17:29
publikacja
2020-05-11 17:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_1Q2020_roku_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 1 575 4 775 358 1 111
II. Koszty działalności operacyjnej 2 012 3 898 457 907
III. Zysk brutto ze sprzedaży -437 877 -99 204
IV. Zysk z działalności operacyjnej -452 949 -103 221
V. Zysk brutto -335 953 -76 222
VI. Zysk netto -353 800 -80 186
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 429 5 485 325 1 276
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 87 0 20
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -857 -18 324 -195 -4 264
X. Przepływy pieniężne netto, razem 570 -12 752 130 -2 967
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,10 -0,01 0,02
XII. 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa, razem 134 702 138 868 29 590 32 610
XIV. Zobowiązania (razem) 52 387 56 199 11 508 13 463
XV. Kapitał własny 82 315 82 668 18 082 19 413
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,82 9,86 2,16 2,32
XVIII. Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 39% 40% 39% 40%


Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę
Euro w następujący sposób:a) pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej: według średniego kursu NBP na 31 marca 2020 roku –
4,5523 PLN, na 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN,b) pozycje
rachunku zysków i strat: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2020 roku – 4,3963 PLN, 2019 roku
– 4,2978 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za 1Q2020 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 1Q2020 roku_M.W. Trade SA.pdf Raport za 1Q 2020 M.W. TRADE SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-11 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2020-05-11 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki