REKLAMA
WEBINAR

LUBAWA: wyniki finansowe

2022-04-28 21:18
publikacja
2022-04-28 21:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Lubawa_SA_za_okres_01_stycznia_2021_do_31_grudnia_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Lubawa_SA_za_okres_01_stycznia_2021_do_31_grudnia_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_w_roku_obrotowym_2021_dokonana_przez_Rade_Nazdorcza_Spolki_Lubawa_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lubawa_sprawozdanie_z_badania_JSF_31_12_2021_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lubawa_sprawozdanie_z_badania_JSF_31_12_2021_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Lubawa_SA_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_przeprowadzajacej_badanie_rocznych_sprawozdan_finansowych_zgodnie_z_przepisami.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_jednostkowego_i_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_w_sprawie-przestrzegania_przepisow_dotyczacych_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_dzialajacego_przy_Radzie_Nadzorczej_Lubawa_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 796,00 41 480,00 9 349,00 9 271,00
II. Wynik z działalności operacyjnej -2 920,00 4 704,00 -638,00 1 051,00
III. Wynik przed opodatkowaniem -3 284,00 4 629,00 -717,00 1 035,00
IV. Wynik netto -2 673,00 3 520,00 -584,00 787,00
V. Inne całkowite dochody -456,00 996,00 -100,00 223,00
VI. Łączne całkowite dochody -3 129,00 4 516,00 -684,00 1 009,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 409,00 -12 298,00 1 618,00 -2 749,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 714,00 -4 581,00 156,00 -1 024,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 325,00 10 078,00 -726,00 2 251,00
X. Przepływy pieniężne netto razem 4 798,00 -6 801,00 1 048,00 -1 520,00
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) -0,02 0,02 0,00 0,00
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) -0,02 0,02 0,00 0,00
XV. Aktywa trwałe 185 564,00 187 487,00 40 345,00 40 627,00
XVI. Aktywa obrotowe 35 985,00 36 767,00 7 824,00 7 967,00
XVII. Aktywa razem 221 549,00 224 254,00 48 169,00 48 595,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 15 700,00 15 848,00 3 413,00 3 434,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 30 284,00 29 712,00 6 584,00 6 438,00
XX. Kapitał własny 175 565,00 178 694,00 38 171,00 38 722,00
Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej podany sposób w tys. EURO.
Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych":
- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2021 r. – 4,5994 oraz na 31.12.2020 r. – 4,6148.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. średnia ta wyniosła 4,5775, a w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku 4,4742.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Lubawa_SA_za_okres_01_stycznia_2021_do_31_grudnia_2021.xhtmlJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Lubawa_SA_za_okres_01_stycznia_2021_do_31_grudnia_2021.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Lubawa_SA_za_okres_01_stycznia_2021_do_31_grudnia_2021.xhtml.xadesJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Lubawa_SA_za_okres_01_stycznia_2021_do_31_grudnia_2021.xhtml.xades
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_oraz_Grupy_Kapitalowej_Lubawa_za_2021r.xhtml.xades
Ocena_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_w_roku_obrotowym_2021_dokonana_przez_Rade_Nazdorcza_Spolki_Lubawa_SA.xhtmlOcena_Sprawozdania_Finansowego_oraz_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Zarzadu_Lubawa_SA_w_roku_obrotowym_2021_dokonana_przez_Rade_Nazdorcza_Spolki_Lubawa_SA.xhtml Ocena Sprawozdania Jednostkowego
Lubawa_sprawozdanie_z_badania_JSF_31_12_2021_PL.xhtmlLubawa_sprawozdanie_z_badania_JSF_31_12_2021_PL.xhtml Sprawozdanie z badania
Lubawa_sprawozdanie_z_badania_JSF_31_12_2021_PL.xhtml.XAdESLubawa_sprawozdanie_z_badania_JSF_31_12_2021_PL.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Lubawa_SA_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_przeprowadzajacej_badanie_rocznych_sprawozdan_finansowych_zgodnie_z_przepisami.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Lubawa_SA_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_przeprowadzajacej_badanie_rocznych_sprawozdan_finansowych_zgodnie_z_przepisami.xhtml Ośw. RN o wyborze audytora
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.xhtml Ośw. ws. audytora
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_jednostkowego_i_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_jednostkowego_i_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.xhtml Ośw. ws. Sprawozdania Finansowego
Oswiadczenie_w_sprawie-przestrzegania_przepisow_dotyczacych_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_dzialajacego_przy_Radzie_Nadzorczej_Lubawa_SA.xhtmlOswiadczenie_w_sprawie-przestrzegania_przepisow_dotyczacych_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_dzialajacego_przy_Radzie_Nadzorczej_Lubawa_SA.xhtml Ośw. o komitecie audytu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki