REKLAMA

LUBAWA: wyniki finansowe

2021-05-27 00:29
publikacja
2021-05-27 00:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-05-27_Sprawozdanie_kwartalne_LBW_1Q-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 764 78 908 15 040 17 949
II. Wynik z działalności operacyjnej 11 603 16 292 2 538 3 706
III. Wynik przed opodatkowaniem 11 265 15 071 2 464 3 428
IV. Wynik netto 9 108 12 269 1 992 2 791
V. Inne całkowite dochody -133 -199 -29 -45
VI. Łączne całkowite dochody 8 975 12 070 1 963 2 745
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 939 -1 853 -1 299 -421
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 108 -343 -680 -78
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 449 -6 031 973 -1 372
X. Przepływy pieniężne netto razem -4 598 -8 227 -1 006 -1 871
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,06 0,08 0,01 0,02
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,06 0,08 0,01 0,02
XV. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XVI. Aktywa trwałe 239 703 240 631 51 435 52 143
XVII. Aktywa obrotowe 196 891 178 266 42 249 38 629
XVIII. Aktywa razem 436 594 418 897 93 684 90 773
XIX. Zobowiązania długoterminowe 44 922 45 258 9 639 9 807
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 111 360 102 302 23 895 22 168
XXI. Kapitał własny 280 312 271 337 60 149 58 797
JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 424 2 413 749 549
XXIII. Wynik z działalności operacyjnej -2 425 -3 566 -530 -811
XXIV. Wynik przed opodatkowaniem -2 418 -3 252 -529 -740
XXV. Wynik netto -1 963 -2 593 -429 -590
XXVI. Inne całkowite dochody -144 8 -31 2
XXVII. Łączne całkowite dochody -2 107 -2 585 -461 -588
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 134 -13 538 -686 -3 079
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 109 -1 412 -461 -321
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 841 6 511 840 1 481
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -1 402 -8 439 -307 -1 920
XXXII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXIII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) -0,01 -0,02 0,00 0,00
XXXIV. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) -0,01 -0,02 0,00 0,00
XXXVI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXVII. Aktywa trwałe 189 408 187 487 40 643 40 627
XXXVIII. Aktywa obrotowe 28 494 36 767 6 114 7 967
XXXIX. Aktywa razem 217 902 224 254 46 757 48 595
XL. Zobowiązania długoterminowe 16 277 15 848 3 493 3 434
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 25 038 29 712 5 373 6 438
XLII. Kapitał własny 176 587 178 694 37 892 38 722


Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej
podany sposób w tys. EURO. Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do
przeliczenia "Wybranych danych finansowych":


- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego
kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP
na 31.03.2021 r. – 4,6603 oraz na 31.12.2020 r. – 4,6148.


- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do marca 2021 r. średnia ta
wyniosła 4,5721, a w okresie od stycznia do marca 2020 roku 4,3963.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021-05-27_Sprawozdanie_kwartalne_LBW_1Q-2021.pdf2021-05-27_Sprawozdanie_kwartalne_LBW_1Q-2021.pdf Sprawozdanie kwartalne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Jerzy Jaśkowiak Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
2021-05-26 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki