16,3000 zł
1,88% 0,3000 zł
LSI Software SA (LSI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowy_raport_roczny_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2018.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 42 229 41 618 9 897 9 805
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 9 560 11 113 2 241 2 618
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 566 5 483 1 304 1 292
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 951 5 626 1 395 1 325
V. Zysk (strata) netto 5 501 4 855 1 289 1 144
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 501 4 855 1 289 1 144
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 44 402 40 081 10 326 9 610
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 33 343 28 379 7 754 6 804
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 758 782
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 33 343 28 379 7 754 6 804
XI. Zobowiązanie długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 1 948 1 916 453 459
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 9 111 9 786 2 119 2 346
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 461 6 934 1 983 1 634
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 003 -8 782 -1 173 -2 069
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -589 -864 -138 -204
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 869 -2 712 672 -639
XVII. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/eur) 1,69 1,49 0,40 0,35
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 10,23 8,70 2,38 2,09


Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31Tabela nr 251/A/NBP/2017 z
dnia 2017-12-29Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2018 - 31-12-2018Średnia
arytmetyczna za okres 01-01-2017 - 31-12-2017


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowy_raport_roczny_2018.pdfJednostkowy_raport_roczny_2018.pdf Jednostkowy raport roczny za rok 2018
BDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2018.pdfBDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 2018
BDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2018.pdf.XAdESBDO_SzB_jednostkowe_LSI_Software_31.12.2018.pdf.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 2018 podpisy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu
2019-04-30 Michał Czwojdziński Wiceprezes Zarządu
2019-04-30 Grzegorz Strąk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
2019-04-30 Dariusz Górski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.