REKLAMA
ZAGŁOSUJ

LARK: wyniki finansowe

2018-07-02 14:57
publikacja
2018-07-02 14:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowane_sprawozdanie_Lark.pl_S.A._2017_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-07-02
Lark.pl SA
(pełna nazwa emitenta)
LARK Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-495 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerwca 1976 r. 4
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 8 163 66 262 1 923 15 143
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów -29 626 -65 528 -6 980 -14 975
III. Zysk (strata) brutto -17 592 -98 042 -4 144 -22 406
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -17 276 -98 242 -4 070 -22 452
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -775 -183 -183 -42
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 209 -799 5 468 -183
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 542 431 -4 604 98
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 892 -551 681 -126
IX. Aktywa razem 82 008 130 863 19 662 29 580
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 053 126 458 22 790 28 585
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 698 0 158
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 90 909 122 674 21 796 27 729
XIII. Kapitał własny -13 340 4 405 -3 198 996
XIV. Kapitał zakładowy 166 033 166 033 39 807 37 530
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -12 870 4 405 -3 086 996
XVI. EBITDA -25 544 -49 392 -6 018 -11 288
XVII. Liczba akcji (w szt.) 15 964 750 15 964 750 15 964 750 15 964 750
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,08 -6,15 -0,25 -1,41
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,81 0,28 -0,19 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie Lark.pl S.A. 2017 r..pdfSkonsolidowane sprawozdanie Lark.pl S.A. 2017 r..pdf Skonsolidowane sprawozdanie Lark.pl S.A. 2017 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-02 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-02 Elżbieta Wyszyńska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki