KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2019-09-24 06:19
publikacja
2019-09-24 06:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KREC_sprawozdanie_jednostkowe_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KREC_Raport_audytora_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_Raport_skonsolidowany_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA/static/att/emitent/2019-09/KREC_Raport_audytora_I_polrocze_2019_201909240222625657.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 866,87 41 800,44 10 929,69 9 859,87
II. Wynik na działalności operacyjnej 6 099,08 6 372,89 1 422,35 1 503,23
III. Wynik brutto 5 149,77 5 495,71 1 200,96 1 296,33
IV. Wynik netto 4 161,45 4 562,47 970,48 1 076,19
V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 162,45 9 657,38 2 836,37 2 277,98
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 849,09 -9 582,50 -2 063,67 -2 260,32
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 347,60 -173,08 -780,68 -40,83
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018
VIII. Aktywa razem 217 930,21 212 864,28 51 253,58 49 503,32
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 742,37 123 917,82 29 337,34 28 818,10
X. Zobowiązania długoterminowe 84 184,15 83 823,44 19 798,72 19 493,82
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 40 558,22 40 094,37 9 538,62 9 324,27
XII. Kapitał własny 93 187,84 88 946,47 21 916,24 20 685,23
XIII. Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 408,41 403,86
XIV. Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
XV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,26 0,06 0,06
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,37 4,85 1,26 1,11
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 303,24 39 374,33 10 685,99 9 270,22
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej 6 492,84 5 876,08 1 531,51 1 383,45
XIX. Wynik brutto 5 640,13 5 088,69 1 330,38 1 198,07
XX. Wynik netto 4 643,09 4 147,99 1 095,20 976,59
XXI. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 517,44 9 303,60 2 716,70 2 190,42
XXII. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 675,78 -9 599,40 -2 046,42 -2 260,06
XXIII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 875,91 198,00 -678,36 46,62
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018
XXIV. Aktywa razem 212 661,73 207 024,66 50 014,52 48 145,27
XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 036,08 119 042,10 28 230,50 27 684,21
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 83 683,10 83 080,09 19 680,88 19 320,95
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 352,98 35 962,01 8 549,62 8 363,26
XXVIII. Kapitał własny 92 625,65 87 982,56 21 784,02 20 461,06
XXIX. Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 408,41 403,86
XXX. Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
XXXI. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,24 0,06 0,06
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,33 4,77 1,25 1,09
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KREC_sprawozdanie_jednostkowe I polrocze 2019.pdfKREC_sprawozdanie_jednostkowe I polrocze 2019.pdf KREC_sprawozdanie_jednostkowe I polrocze 2019
KREC Raport audytora I polrocze 2019.pdfKREC Raport audytora I polrocze 2019.pdf KREC Raport audytora I polrocze 2019
GRUPA KREC Raport_skonsolidowany I polrocze 2019.pdfGRUPA KREC Raport_skonsolidowany I polrocze 2019.pdf GRUPA KREC Raport_skonsolidowany I polrocze 2019
GRUPA KREC Sprawozdanie Zarzadu I polrocze 2019.pdfGRUPA KREC Sprawozdanie Zarzadu I polrocze 2019.pdf GRUPA KREC Sprawozdanie Zarzadu I polrocze 2019
GRUPA KREC Raport audytora I polrocze 2019.pdfGRUPA KREC Raport audytora I polrocze 2019.pdf GRUPA KREC Raport audytora I polrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2019-09-24 Paweł Kołakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki