REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 08:22
publikacja
2022-11-24 08:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2022.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
Informacja_dodatkowa_III_kw_2022_20221123.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 522 89 055 14 830 19 536
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 537 1 610 -968 353
III. Zysk (strata) brutto -5 024 1 486 -1 072 326
IV. Zysk (strata) netto -5 527 1 182 -1 179 259
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 420 4 164 -516 913
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 864 -269 824 59
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 544 -2 718 -329 -596
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -99 1 177 -21 258
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 427 42 680 7 275 9 279
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 057 11 760 2 065 2 557
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 271 3 328 672 724
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 836 7 394 1 198 1 608
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 370 30 920 5 210 6 723
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 848 1 957
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,61 0,13 -0,13 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub
strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2022 roku wyniósł: 1
EUR=4,6880PLN, a za  9 miesięcy 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5585PLN.Pozycje
od IX do XV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na 30.09.2022 roku, który wynosił: 1 EUR=4,8698 PLN, na
31.12.2021 który wynosił: 1 EUR=4,5994 PLN oraz na 30.09.2021 roku który
wynosił: 1 EUR=4,6329 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 11 432 12 680 12 724 15 963
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 742 794 902 956
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 699 5 867 6 231 5 946
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 2 114 2 178 2 143 5 813
3.1. Nieruchomości 2 023 2 023 2 023 1 902
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 91 155 120 3 911
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach 91 155 120 3 911
3.3. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 877 3 841 3 448 3 249
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 764 3 728 3 333 3 134
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 113 113 114 115
II. Aktywa obrotowe 23 995 27 417 29 956 30 600
1. Zapasy 7 311 6 208 7 891 5 689
2. Należności krótkoterminowe 13 489 13 373 14 664 18 095
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 13 489 13 373 14 664 18 095
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 984 7 644 7 232 6 515
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 984 7 644 7 232 6 515
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 984 3 439 3 083 2 389
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 211 192 169 301
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 35 427 40 097 42 680 46 563
PASYWA
I. Kapitał własny 25 370 28 174 30 920 32 097
1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy 20 389 20 389 20 389 20 389
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 148 4 200 4 170 4 454
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 294 294 294 294
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 934 -2 934 -3 222 -3 222
6. Zysk (strata) netto -5 527 -2 775 288 1 182
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 057 11 923 11 760 14 466
1. Rezerwy na zobowiązania 922 996 1 000 1 172
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 430 480 502 706
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 492 516 498 467
a) długoterminowa 492 516 498 467
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 3 271 3 309 3 328 383
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 271 3 309 3 328 383
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 836 7 594 7 394 12 901
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 5 828 7 585 7 392 12 893
3.2. Fundusze specjalne 8 9 2 8
4. Rozliczenia międzyokresowe 28 24 38 10
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 28 24 38 10
długoterminowe
a) krótkoterminowe 28 24 38 10
P a s y w a r a z e m 35 427 40 097 42 680 46 563
Wartość księgowa 25 370 28 174 30 920 32 097
Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,82 3,13 3,44 3,57
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 293 69 522 27 765 89 055
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 293 69 522 27 765 89 055
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -20 194 -62 583 -25 573 -78 266
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -20 194 -62 583 -25 573 -78 266
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 099 6 939 2 192 10 789
IV. Koszty sprzedaży -1 650 -5 086 -1 569 -5 298
V. Koszty ogólnego zarządu -1 573 -4 749 -1 432 -4 514
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 124 -2 896 -810 977
VII. Pozostałe przychody operacyjne 439 1 211 429 2 279
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -1 3 -3
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 440 1 208 432 2 279
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 901 2 851 480 1 646
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19 19
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 795 1 756 434 980
3. Inne koszty operacyjne 106 1 095 27 647
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 587 -4 537 -861 1 610
X. Przychody finansowe 120 450 88 218
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 7 84 32 112
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 113 366 56 106
XI. Koszty finansowe 358 937 153 341
1. Odsetki w tym: 167 412 50 156
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 191 525 103 185
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -1 825 -5 024 -927 1 486
XIII. Podatek dochodowy 364 -503 175 -304
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -1 461 -5 527 -752 1 182
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 920 30 920 30 090 30 090
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 920 30 920 30 090 30 090
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 389 20 389 26 170 26 170
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 781 -5 781
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 389 20 389 20 389 20 389
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 170 4 170 3 629 3 629
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -22 -22 541 825
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 148 4 148 4 170 4 454
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 294 294 294 294
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 294 294 294
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 288 288
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 288 288
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
4.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 288 288
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 222 -3 222 -9 003 -9 003
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 222 -3 222 -9 003 -9 003
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 288 288 5 781 5 781
zmniejszenia (z tytułu)
4.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 934 -2 934 -3 222 -3 222
4.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 934 -2 934 -3 222 -3 222
5. Wynik netto -5 527 -5 527 288 1 182
a) zysk netto 288 1 182
b) strata netto -5 527 -5 527
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 25 370 25 370 30 920 32 097
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał / okres od do 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -5 527 1 182
II. Korekty razem 3 107 2 982
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 992 932
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 284 94
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 40 38
4. Zmiana stanu rezerw -6 22
5. Zmiana stanu zapasów 580 326
6. Zmiana stanu należności 1 135 -79
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -417 1 327
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
8. Inne korekty 500 323
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 420 4 164
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4 262 149
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61 55
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 201 94
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 4 201 94
- zbycie aktywów finansowych 4 100
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 101 94
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 397 418
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 357 380
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 40 38
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 864 -269
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 1 544 2 718
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 031 2 334
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 177 221
3. Odsetki 295 142
4. Inne wydatki finansowe 41 22
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 544 -2 718
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -99 1 177
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 3 083 1 212
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 984 2 389
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022.pdfSprawozdanie finansowe za III kwartał 2022.pdf Sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2022
Informacja dodatkowa III kw 2022_20221123.pdfInformacja dodatkowa III kw 2022_20221123.pdf Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2022
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki