KPPD: wyniki finansowe

2019-08-30 08:12
publikacja
2019-08-30 08:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
KPPD_30.06.2019_raport_z_przegladu_podpis.PDF  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
KPPD_SA-P_2019_oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
KPPD_SA-P_2019_sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
KPPD_SA-P_2019_info_dodat.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 160 277 161 045 37 378 37 987
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 841 8 739 1 362 2 061
III. Zysk (strata) brutto 5 496 7 744 1 282 1 827
IV. Zysk (strata) netto 4 348 6 132 1 014 1 446
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 352 17 522 1 481 4 133
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 089 -4 567 -1 886 -1 077
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 409 -15 415 795 -3 636
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 672 -2 460 390 -580
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 171 376 157 376 40 305 36 599
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 397 74 831 19 849 17 403
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 450 19 518 4 810 4 539
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 272 42 102 11 823 9 791
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 979 82 545 20 456 19 197
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 198 1 185
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,68 3,78 0,63 0,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 53,61 50,88 12,61 11,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Poszczególne pozycje bilansu
przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy wynoszącego 4,2520 zł/EUR dla 2019 r. i 4,3000 zł/EUR na
31.12.2018 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca obrotowego i wynoszących: 4,2880 zł/EUR
dla 2019 r. oraz 4,2395 zł/EUR dla 2018 r.Rozwodnione
wartości w raportowanym okresie nie występują.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
KPPD_30.06.2019_raport z przeglądu_podpis.PDFKPPD_30.06.2019_raport z przeglądu_podpis.PDF KPPD SA-P 2019 raport biegłego rewidenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
KPPD_SA-P_2019_oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.pdfKPPD_SA-P_2019_oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.pdf KPPD SA-P 2019 oświadczenie Zarządu-rzetelność

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-27 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2019-08-27 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2019-08-27 Danuta Kotowska Główna Księgowa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
KPPD_SA-P_2019_sprawozdanie_Zarzadu.pdfKPPD_SA-P_2019_sprawozdanie_Zarzadu.pdf KPPD SA-P 2019 sprawozdanie Zarządu

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 98 773 94 968 90 375
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 535 278 159
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 94 004 91 151 86 619
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 1 160 672 704
3.1. Nieruchomości 1 160 672 704
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 074 2 867 2 893
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 074 2 867 2 893
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 72 603 62 408 62 616
1. Zapasy 33 475 33 911 28 535
2. Należności krótkoterminowe 32 510 25 157 32 407
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 32 510 25 157 32 407
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 288 3 184 1 268
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 288 3 184 1 268
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 1 514 82
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 774 3 102 1 268
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 330 156 406
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 171 376 157 376 152 991
PASYWA
I. Kapitał własny 86 979 82 545 80 713
1. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy 77 451 69 487 69 487
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 86
4. Zysk (strata) netto 4 348 7 964 6 132
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 397 74 831 72 278
1. Rezerwy na zobowiązania 12 533 12 000 12 404
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 783 721 611
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 891 7 350 7 840
a) długoterminowa 6 030 5 489 5 983
b) krótkoterminowa 1 861 1 861 1 857
1.3. Pozostałe rezerwy 3 859 3 929 3 953
długoterminowe
a) krótkoterminowe 3 859 3 953
2. Zobowiązania długoterminowe 20 450 19 518 20 513
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 20 450 19 518 20 513
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 50 272 42 102 38 413
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 49 718 41 723 37 916
3.2. Fundusze specjalne 554 379 497
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 142 1 211 948
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 142 1 211 948
a) długoterminowe 528 597 719
b) krótkoterminowe 614 614 229
P a s y w a r a z e m 171 376 157 376 152 991
Wartość księgowa 86 979 82 545 80 713
Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 53,61 50,88 49,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 990 990 990
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 990 990 990
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę 990 990 990
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 990 990 990

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 160 277 161 045
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 154 208 154 523
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 069 6 522
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 130 337 129 777
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 126 242 125 045
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 095 4 732
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29 940 31 268
IV. Koszty sprzedaży 8 208 7 801
V. Koszty ogólnego zarządu 16 233 15 443
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 499 8 024
VII. Pozostałe przychody operacyjne 941 1 028
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 648 97
2. Dotacje 37 18
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51 528
4. Inne przychody operacyjne 205 385
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 599 313
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 452 194
2. Inne koszty operacyjne 147 119
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 841 8 739
X. Przychody finansowe 250 145
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 86 145
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 164
XI. Koszty finansowe 595 1 140
1. Odsetki w tym: 582 615
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4 312
3. Inne 9 213
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 5 496 7 744
XIII. Podatek dochodowy 1 148 1 612
a) część bieżąca 1 293 1 825
b) część odroczona -145 -213
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 4 348 6 132
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 180 7 481
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,68 4,61
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)


Sposób obliczania zysku
zanualizowanego:1.
dla 2019 r. = zysk za 2018 r. minus zysk za I półrocze 2018 r. plus zysk
za I półrocze 2019 r.:7
964 - 6 132 +4 348 = 6 1802.
dla 2018 r. =
zysk za 2017 r. minus zysk za I półrocze 2017 r. plus zysk za I półrocze
2018 r.:4 239 - 2 890 + 6 132 = 7 481


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 82 545 74 582 74 582
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 82 545 74 582 74 582
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 094 5 094 5 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 69 487 65 218 65 218
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 964 4 269 4 269
a) zwiększenia (z tytułu) 7 964 4 269 4 269
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 7 964 4 269 4 269
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 77 451 69 487 69 487
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 964 4 270 4 270
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 86
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 050 4 270 4 270
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 7 964 4 270 4 270
- przeksięgowania na kapitał zapasowy 7 964 4 270 4 270
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 86
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 86
4. Wynik netto 4 348 7 964 6 132
a) zysk netto 4 348 7 964 6 132
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 86 979 82 545 80 713
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86 979 82 545 80 713

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 348 6 132
II. Korekty razem 2 004 11 390
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 5 879 5 318
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -239 576
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 528 533
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -648 -96
5. Zmiana stanu rezerw 533 1 285
6. Zmiana stanu zapasów 436 3 825
7. Zmiana stanu należności -7 352 -5 294
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 227 4 634
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -449 297
10. Inne korekty 89 312
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 352 17 522
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 703 101
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 703 101
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 8 792 4 668
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 345 4 668
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 1 447
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 1 447
- nabycie aktywów finansowych 1 447
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 089 -4 567
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 242 674
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 7 183 612
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 59 62
II. Wydatki 3 833 16 089
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 074 12 064
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2 492
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 326 1 039
4. Odsetki 430 486
5. Inne wydatki finansowe 3 8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 409 -15 415
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 672 -2 460
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 672 -2 460
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 102 3 728
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 774 1 268
- o ograniczonej możliwości dysponowania 3 540 438


Pozycja B.II.2 Wydatki na nabycie aktywów
finansowych:- lokaty o terminie wymagalnosci powyżej 3 miesiecy od
dnia bilansowego 1 447 tys. zł.Pozycja
C.I.2 Inne wpływy finansowe:-
zrealizowane różnice kursowe od transakcji forward 59 tys.złPozycja
C.II.5 Inne wydatki finansowe-
zrealizowane różnice kursowe od transakcji forward 3 tys.zł


Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
KPPD_SA-P_2019_info_dodat.pdfKPPD_SA-P_2019_info_dodat.pdf KPPD SA-P 2019 informacja dodatkowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki