REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki

2021-01-27 22:40
publikacja
2021-01-27 22:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został Aneks do Umowy pożyczki z dnia 19 września 2019r. (dalej: „Umowa”) zawartej pomiędzy Emitentem, występującym jako Pożyczkobiorca, a Polnord SA z siedzibą w Warszawie, występująca jako Pożyczkodawca (dalej” „Strony”).

Aneks do Umowy zawarty został w związku z pismem Pożyczkobiorcy skierowanym do Pożyczkodawcy o udzielenie mu w oparciu o zawartą Umowę dodatkowej kwoty pożyczki, którą Emitent przeznaczy na pokrycie niezbędnych, bieżących kosztów jego funkcjonowania w roku 2021.

W ramach Aneksu do Umowy Pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), przy czym dodatkowa kwota Pożyczki ma być wypłacona przez Pożyczkodawcę w oparciu o dyspozycje składane przez Pożyczkobiorcę zgodnie z jego potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

Strony ustaliły, iż Pożyczkobiorca spłaci dodatkową kwotę Pożyczki udzieloną na podstawie Aneksu do Umowy ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym podmiotu zależnego od Emitenta, spółce Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: "KB DOM”) po zakończeniu procesu jej restrukturyzacji.

W celu zabezpieczenia zwrotu dodatkowej kwoty Pożyczki wraz z odsetkami, wynikającej z Aneksu do Umowy, Pożyczkobiorca zawrze z Pożyczkodawcą (jako zastawnikiem) Umowę Zastawu rejestrowego i Umowę Zastawu zwykłego (która wygaśnie z chwilą wpisu przez Sąd zastawu do rejestru zastawów) na 822 udziałach w kapitale zakładowym KB DOM.

Strony ustaliły, że Pożyczkobiorca zawrze z Pożyczkodawcą Umowę Zastawu, o której mowa powyżej, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód tj:

1. zgody Rady Nadzorczej KB DOM na zawarcie Umowy Zastawu (wymaganej zgodnie z przepisem § 8 ust. 2 Umowy Spółki),

2. zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta na obciążenie jego aktywów w postaci zastawianych udziałów na zabezpieczenie spłaty dodatkowej kwoty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami (wymaganej zgodnie z przepisem § 12 pkt.10 Statutu Pożyczkobiorcy), przy czym zgoda ta powinna zostać udzielona nie później niż przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zatwierdzające sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zawarcia Umowy Zastawu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, licząc od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie zgody, o której mowa powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
2021-01-27 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki