101,15 zł
-1,56% -1,60 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-27
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w dniu 27 lipca 2017 roku została zawarta Umowa Ramowa kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego oraz dwustronne Kontrakty Indywidualne z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”, „Sprzedawca”). Przedmiotowa umowa oraz kontrakty zostały zawarte w miejsce obowiązujących dotychczas między stronami pięciu odrębnych umów długoterminowych, które zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej ulegają rozwiązaniu w tym umowy, o których Spółka informowała w raportach bieżących: nr 26/2010 z 30 lipca 2010 oraz nr 6/2014 z dnia 30 stycznia 2014.

Umowa Ramowa wraz z Kontraktami Indywidualnymi ujednolica, dotąd różne warunki zakupu paliwa gazowego dla wszystkich miejsc odbioru.

Umowa Ramowa została zawarta na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 1 października 2033 roku. Reguluje ona tryb zawierania i wypowiadania Kontraktów Indywidualnych jak też wspólne dla wszystkich kontraktów zasady składania zamówień na dostawy paliwa gazowego, zasady rozliczania dostaw oraz renegocjacji ceny gazu. Ponadto umowa przewiduje w określonych warunkach możliwość zmiany rodzaju paliwa gazowego z gazu zaazotowanego na gaz wysokometanowy oraz zawiera mechanizm służący ochronie bezpieczeństwa energetycznego Spółki, w postaci udzielonych przez Sprzedawcę gwarancji możliwości zapewniania dostaw paliwa gazowego, w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu KGHM.

Kontrakty Indywidualne stanowią umowy wykonawcze do Umowy Ramowej. Określają wolumeny paliwa gazowego, wspólną dla wszystkich kontraktów formułę cenową – opartą o rynkowe wartości indeksów cen gazu, oraz inne istotne parametry techniczne i handlowe dostawy gazu dla Spółki. Wszystkie Kontrakty Indywidualne zostały zawarte na czas oznaczony do dnia 1 października 2033 roku, przy czym w części kontraktów data rozpoczęcia realizacji dostaw została określona na dzień 1 lipca 2017 roku, a w części na dzień 1 października 2017 roku.

Szacunkowa łączna wartość Umowy Ramowej wraz z Kontraktami Indywidulanymi w całym okresie ich trwania wynosi ok. 4,8 mld PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signing of a contract for the supply of fuel gas with Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A.


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”, “KGHM”)
announces that on 27 July 2017 a Framework Agreement for the
comprehensive sale of fuel gas as well as bilateral Individual Contracts
were concluded with the company Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
S.A. (“PGNiG”, “Seller”). The agreement in question along with the
contracts replace the existing five individual long-term contracts
between the parties, which in accordance with the stipulations of the
Framework Agreement are terminated – including the contracts which were
announced by the Company in the following regulatory filings: no.
26/2010 dated 30 July 2010 and no. 6/2014 dated 30 January 2014.


The Framework Agreement and Individual Contracts standardise the
conditions for the purchase of fuel gas for all reception points, which
until now had differed from one other.


The Framework Agreement was entered into for the period from 1 July 2017
to 1 October 2033. It regulates the manner in which Individual Contracts
are entered into and terminated, as well as common terms and conditions
for all of the contracts, such as the rules for placing orders for fuel
gas supply, settling deliveries and renegotiating gas prices. Moreover,
under certain conditions, the agreement provides for the possibility to
change the type of fuel gas from nitrogen-rich gas to high-methane gas,
and provides a mechanism enhancing the energy security of the Company,
in which the Seller guarantees the fuel gas supplies, in the quantities
required by KGHM.


These Individual Contracts represent implementing agreements to the
Framework Agreement. They specify the amounts of fuel gas and the price
formula shared by all of the contracts – based on market indices of gas
prices, and other significant technical and trade parameters of the
supply of gas to the Company. All of the Individual Contracts were
signed for the period ending 1 October 2033, while for some of the
contracts the date on which deliveries are to start was determined to be
1 July 2017, and for others to be 1 October 2017.


The estimated total value of the Framework Agreement together with
Individual Contracts during the entire period they will be in force is
approx. PLN 4.8 billion.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-27 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
2017-07-27 Rafał Pawełczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl