REKLAMA

KETY: wyniki finansowe

2021-10-20 17:10
publikacja
2021-10-20 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 3 380 951 2 636 758 741 681 593 597
II. Zysk z działalności operacyjnej 583 361 421 539 127 972 94 898
III. Zysk przed opodatkowaniem 576 655 405 204 126 501 91 221
IV. Zysk netto 466 730 333 409 102 387 75 058
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 466 299 333 220 102 292 75 016
VI. Całkowity dochód (strata) netto 483 358 333 455 106 034 75 069
VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 482 927 333 266 105 940 75 026
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 323 678 485 282 71 005 109 249
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (130 894) (95 474) (28 714) (21 493)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (252 163) (222 227) (55 317) (50 029)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (59 379) 167 581 (13 026) 37 726
XII. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 48,36 34,73 10,61 7,82
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 48,31 34,70 10,60 7,81
XIV. POZYCJE BILANSU 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XV. Aktywa razem 3 298 671 2 888 884 712 010 626 004
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 651 275 1 301 948 356 424 282 124
XVII. Zobowiązania długoterminowe 585 254 564 954 126 326 122 422
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 066 021 736 994 230 098 159 702
XIX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 646 642 1 586 274 355 424 343 736
XX. Kapitał akcyjny 68 025 67 973 14 683 14 729
XXI. Liczba akcji (szt.) 9 650 152 9 629 357 9 650 152 9 569 947
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 170,63 164,73 36,83 35,70
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 170,62 164,58 36,83 35,66
Dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej Grupy Kęty S.A. wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 1 203 678 875 258 264 051 197 041
XXV. Zysk z działalności operacyjnej 514 647 306 036 112 898 68 896
XXVI. Zysk brutto 511 382 299 121 112 182 67 339
XXVII. Zysk netto 490 309 290 637 107 559 65 429
XXVIII. Całkowity dochód netto 494 789 290 194 108 542 65 330
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 382 537 200 910 83 917 45 230
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 064) (34 947) (6 376) (7 867)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (359 332) (58 141) (78 827) (13 089)
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (5 859) 107 822 (1 285) 24 273
XXXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 50,85 30,29 11,15 6,82
XXXIV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 50,80 30,27 11,14 6,81
XXXV. POZYCJE BILANSU 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXXVI. Aktywa razem 1 398 324 1 181 494 301 825 256 023
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 675 081 530 501 145 715 114 956
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 276 339 282 987 59 647 61 322
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 398 742 247 514 86 067 53 635
XL. Kapitał własny 723 243 650 993 156 110 141 066
XLI. Kapitał akcyjny 68 025 67 973 14 683 14 729
XLII. Liczba akcji (szt.) 9 650 152 9 629 357 9 650 152 9 629 357
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 74,95 67,61 16,18 14,65
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 74,94 67,54 16,18 14,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3 kw. 2021.pdfRaport 3 kw. 2021.pdf Skonsolidowany raport 3Q

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-20 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2021-10-20 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki