REKLAMA

KETY: wyniki finansowe

2021-08-04 17:13
publikacja
2021-08-04 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Polroczny_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 141 245 1 716 750 470 893 386 542
II. Zysk z działalności operacyjnej 376 295 259 943 82 753 58 529
III. Zysk przed opodatkowaniem 372 097 245 863 81 830 55 358
IV. Zysk netto 299 311 204 454 65 823 46 035
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 299 081 204 267 65 773 45 993
VI. Całkowity dochód (strata) netto 307 790 200 159 67 688 45 068
VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 307 560 199 972 67 637 45 026
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 192 194 326 697 42 266 73 559
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (87 417) (72 165) (19 224) (16 249)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (137 967) (205 390) (30 341) (46 245)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (33 190) 49 142 (7 299) 11 065
XII. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 31,03 21,32 6,82 4,80
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 30,99 21,30 6,81 4,80
XIV. POZYCJE BILANSU 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XV. Aktywa razem 3 125 610 2 888 884 691 384 626 004
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 654 386 1 301 948 365 950 282 124
XVII. Zobowiązania długoterminowe 528 676 564 954 116 943 122 422
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 125 710 736 994 249 007 159 702
XIX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 470 671 1 586 274 325 312 343 736
XX. Kapitał akcyjny 68 023 67 973 15 047 14 729
XXI. Liczba akcji (szt.) 9 649 492 9 569 947 9 649 492 9 569 947
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 152,41 164,73 33,71 35,70
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 152,38 164,58 33,71 35,66
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 733 757 581 917 161 365 131 024
XXV. Zysk z działalności operacyjnej 454 836 134 092 100 026 30 192
XXVI. Zysk brutto 453 124 128 359 99 649 28 901
XXVII. Zysk netto 442 211 124 263 97 249 27 979
XXVIII. Całkowity dochód netto 446 019 121 097 98 087 27 266
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 271 793 115 791 59 772 26 071
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 109) (27 709) (4 202) (6 239)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (233 751) (50 898) (51 405) (11 460)
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 18 933 37 184 4 164 8 372
XXXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 45,88 12,97 10,09 2,92
XXXIV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 45,82 12,96 10,08 2,92
XXXV. POZYCJE BILANSU 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXVI. Aktywa razem 1 441 813 1 181 494 318 929 256 023
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 767 944 530 501 169 869 114 956
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 162 476 282 987 35 940 61 322
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 605 468 247 514 133 929 53 635
XL. Kapitał własny 673 869 650 993 149 060 141 066
XLI. Kapitał akcyjny 68 023 67 973 15 047 14 729
XLII. Liczba akcji (szt.) 9 649 492 9 629 357 9 649 492 9 629 357
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 69,83 67,61 15,45 14,65
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 69,82 67,54 15,44 14,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H2021.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny 1H2021.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu sprawozdania finansowego.pdf Raport z przeglądu Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-04 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2021-08-04 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki