REKLAMA

KETY: wyniki finansowe

2021-05-06 17:05
publikacja
2021-05-06 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_Q1_GKK_skonsolidowane_raport_finansowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 990 148 828 951 216 563 188 557
II. Zysk z działalności operacyjnej 162 445 108 547 35 530 24 691
III. Zysk przed opodatkowaniem 160 596 102 736 35 125 23 369
IV. Zysk netto 137 431 83 458 30 059 18 984
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 137 299 83 423 30 030 18 976
VI. Całkowity dochód (strata) netto 146 667 74 280 32 079 16 896
VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 146 535 74 245 32 050 16 888
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 98 675 117 344 21 582 26 692
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42 716) (42 252) (9 343) (9 611)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 473) (15 553) (2 509) (3 538)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 44 486 59 539 9 730 13 543
XII. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 14,26 8,71 3,12 1,98
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 14,24 8,70 3,12 1,98
XIV. POZYCJE BILANSU 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XV. Aktywa razem 3 087 864 2 888 884 662 589 626 004
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 353 795 1 301 948 290 495 282 124
XVII. Zobowiązania długoterminowe 562 370 564 954 120 672 122 422
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 791 425 736 994 169 823 159 702
XIX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 733 275 1 586 274 371 923 343 736
XX. Kapitał akcyjny 67 973 67 973 14 586 14 729
XXI. Liczba akcji (szt.) 9 629 507 9 569 947 9 629 507 9 569 947
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 180,00 164,73 38,62 35,70
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 179,79 164,58 38,58 35,66
Wybrane jednostkowe dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 330 743 285 941 72 339 65 041
XXV. Zysk z działalności operacyjnej 21 726 9 874 4 752 2 246
XXVI. Zysk brutto 19 537 6 165 4 273 1 402
XXVII. Zysk netto 15 534 4 723 3 398 1 074
XXVIII. Całkowity dochód netto 16 655 (2 900) 3 643 (660)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (26 563) (9 032) (5 810) (2 054)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 379) (18 549) (2 051) (4 219)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 766 31 644 6 729 7 198
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (5 176) 4 063 (1 132) 924
XXXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,61 0,49 0,35 0,11
XXXIV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,61 0,49 0,35 0,11
XXXV. POZYCJE BILANSU 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXVI. Aktywa razem 1 266 688 1 181 494 271 804 256 023
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 598 593 530 501 128 445 114 956
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 282 314 282 987 60 579 61 322
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 316 279 247 514 67 867 53 635
XL. Kapitał własny 668 095 650 993 143 359 141 066
XLI. Kapitał akcyjny 67 973 67 973 14 586 14 729
XLII. Liczba akcji (szt.) 9 629 507 9 629 357 9 629 507 9 629 357
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 69,38 67,61 14,89 14,65
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 69,30 67,54 14,87 14,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021_Q1_GKK_skonsolidowane_raport_finansowy.pdf2021_Q1_GKK_skonsolidowane_raport_finansowy.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za 1 kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2021-05-06 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki