REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2020-09-25 17:52
publikacja
2020-09-25 17:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_KCISA_SSF_20200630.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_SA_SZD_1H_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_S.A._RBR_z_przegladu_30.06.2020_MSSF_KPFK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KCI_RBR_z_przegladu_30.06.2020_MSSF_KPFK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / I półrocze 2019 półrocze / I półrocze 2019
I. Dot. śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A. 1.01.-30.06.2020 1.01.-30.06.2019 1.01.-30.06.2020 1.01.-30.06.2019
II. Przychody i zyski 53 703 57 793 12 092 13 478
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 244 9 911 1 406 2 311
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 878 10 331 873 2 409
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 797 12 976 2 206 3 026
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 211 -2 485 -723 -580
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 623 -9 627 -1 041 -2 245
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 963 864 442 201
IX. Aktywa razem 408 099 401 845 91 379 94 363
X. Zobowiązania i rezerwy razem 68 177 74 370 15 266 17 464
XI. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 298 619 292 973 66 865 68 797
XII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 899 13 528
XIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,96 4,77 1,11 1,12
XVI. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,96 4,77 1,11 1,12
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,15 0,01 0,04
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,15 0,01 0,04
Dot. śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
XIX. Przychody i zyski 13 601 6 015 3 062 1 403
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 784 3 544 1 077 826
XXI. Zysk (strata) netto 4 390 4 497 988 1 049
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -811 4 172 -183 973
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 134 -1 524 706 -355
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -165 -1 091 -37 -254
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 2 158 1 557 486 363
XXVI. Aktywa razem 439 506 444 674 98 412 104 420
XXVII. Zobowiązania i rezerwy razem 22 570 25 278 5 054 5 936
XXVIII. Kapitał własny (aktywa netto) 416 936 419 396 93 358 98 484
XXIX. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 899 13 528
XXX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,08 6,12 1,36 1,44
XXXIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,08 6,12 1,36 1,44
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,07 0,01 0,02
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,06 0,07 0,01 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_KCISA_SSF_20200630.BES.pdfGK_KCISA_SSF_20200630.BES.pdf śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI SA za I półrocze 2020 r. rozszerzone o śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe KCI SA za I półrocze 2020 r.
KCI SA_SZD_1H_2020 final.pdfKCI SA_SZD_1H_2020 final.pdf Sprawozdanie Zarządu KCI SA z działałności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.
KCI S.A. RBR z przeglądu 30.06.2020 MSSF KPFK.pdfKCI S.A. RBR z przeglądu 30.06.2020 MSSF KPFK.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego (KCI S.A.)
GK KCI RBR z przeglądu 30.06.2020 MSSF KPFK.pdfGK KCI RBR z przeglądu 30.06.2020 MSSF KPFK.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego (Grupa Kapitałowa KCI)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki