PILNE

K2 INTERNET S.A.: wyniki finansowe

2020-05-21 17:57
publikacja
2020-05-21 17:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FS_GKK2_Internet_SA_3M2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 27 016 27 705 6 145 6 446
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 1 486 -290 338 -67
III. EBITDA 3 183 1 526 724 355
IV. Zysk/Strata brutto 840 -431 191 -100
V. Zysk/Strata netto 646 -257 147 -60
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 021 1 260 460 293
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -883 -620 -201 -144
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 076 690 -245 161
IX. Przepływy pieniężne netto razem 62 1 330 14 309
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 0,26 (PLN) - 0,10 (PLN) 0,06 (EUR) - 0,02 (EUR)
XII. POZYCJE BILANSOWE 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 58 905 61 052 12 940 14 337
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 711 37 404 7 625 8 783
XV. Zobowiązania długoterminowe 10 986 11 479 2 413 2 696
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 23 725 25 925 5 212 6 088
XVII. Kapitał własny 24 194 23 648 5 315 5 553
XVIII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 546 584
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży usług 2 454 2 613 558 608
XX. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -21 23 -5 5
XXI. EBITDA 414 453 94 105
XXII. Zysk/Strata brutto -479 1 201 -109 279
XXIII. Zysk/Strata netto -395 1 194 -90 278
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -200 211 -45 49
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 419 202 95 47
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -379 -384 -86 -89
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem -160 29 -36 7
XXVIII. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XXIX. Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) - 0,16 (PLN) 0,48 (PLN) - 0,04 (EUR) 0,11 (EUR)
XXX. POZYCJE BILANSOWE 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXI. Aktywa razem 37 986 38 900 8 344 9 135
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 774 11 022 2 367 2 588
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 6 138 6 501 1 348 1 527
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 636 4 521 1 018 1 062
XXXV. Kapitał własny 27 212 27 878 5 978 6 546
XXXVI. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 546 584


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2020 r. i
31.12.2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FS_GKK2_Internet_SA_3M2020.pdfFS_GKK2_Internet_SA_3M2020.pdf Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej K2 Internet za 1 kwartał
2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Paweł Wujec Prezes Zarządu Paweł Wujec
2020-05-21 Michał Paschalis - Jakubowicz Wiceprezes Zarządu Michał Paschalis - Jakubowicz
2020-05-21 Artur Piątek Wiceprezes Zarządu Artur Piątek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki