REKLAMA

Jak zamknąć konto w banku? Wypowiedzenie umowy w 24 instytucjach

Katarzyna Rostkowska2017-02-20 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-02-20 06:00

Jak zamknąć konto w mBanku, PKO BP, Getin Banku i innych instytucjach? Te nie ułatwiają klientom decyzji o wypowiedzeniu umowy rachunku. Uzyskanie informacji o tym, jak najprościej zamknąć konto, wiąże się z koniecznością sięgnięcia do regulaminu napisanego naprawdę drobną czcionką. Podpowiadamy, jakie są sposoby rozwiązania umowy w 24 bankach.

Założenie konta wydaje się dziecinne proste. Banki wyszły naprzeciw klientom, procedura otwarcia rachunku trwa chwilę, a większość instytucji finansowych umożliwia podjecie tego kroku przez internet. Sprawa nie wygląda już tak kolorowo, kiedy chcemy rozwiązać posiadaną umowę. Wymaga to niejednokrotnie przebrnięcia przez wielostronicowy regulamin, sporządzenia odpowiedniego pisma, a nawet odwiedzin w placówce bankowej. W tym artykule pomożemy prześledzić dostępne kanały, za pomocą których poszczególne banki umożliwiają wypowiedzenie umowy rachunku.

Jak zamknąć konto w banku? Wypowiedzenie umowy w 24 instytucjach

Podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy rachunku, po pierwsze należy zapoznać się z jej treścią, aby nie zostać zaskoczonym przez procedury, jakie będą stały nam na drodze do zakończenia współpracy z bankiem. Następnie należy pamiętać, iż wypowiedzenie w formie papierowej musi zawierać odręczny podpis posiadacza rachunku, który będzie zgodny z tym złożonym na karcie wzoru odpisu. W przeciwnym razie czeka nas wizyta w oddziale w celu osobistego złożenia wypowiedzenia bądź, jeśli będzie to niemożliwe, przesłania dyspozycji w formie aktu notarialnego.

Jeśli natomiast posiadacz rachunku podejmie decyzję o jego zamknięciu w momencie przebywania poza za granicami kraju oraz gdy bank zastrzegł wyłącznie możliwość złożenia pisemnej formy oświadczenia o rozwiązaniu umowy, podpis należy potwierdzić przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych bądź uzyskać potwierdzenie urzędowe. Oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć na obowiązującym formularzu bankowym lub pisząc je odręcznie.

Musimy pamiętać o wskazaniu niezbędnych danych do identyfikacji, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru umowy bądź rachunku. Przy sporządzaniu pisma ważne jest również zamieszczenie dyspozycji przeksięgowania środków znajdujących się na koncie. W razie jej braku bank po okresie wypowiedzenia przeniesie środki pieniężne na nieoprocentowany rachunek własny. Dodatkowo, jeżeli nie chcemy dłużej otrzymywać od banku e-maili o charakterze marketingowym lub telefonów z nowymi ofertami, powinniśmy również cofnąć zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych.

Jeśli jednocześnie zastanawiasz się, gdzie znaleźć nowe tanie konto osobiste, najlepsze rachunki wskaże porównywarka Bankier.pl.

Szukasz najlepszego konta? Kliknij, żeby zobaczyć porównanie tanich kont bankowych / Bankier.pl

Jak zamknąć konto w Alior Banku

Umowa rachunku zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez posiadacza z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • poprzez bankowość internetową;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Alior Bank, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podania sposobu zadysponowania środkami znajdującymi się na koncie bankowym. W przypadku braku takiej dyspozycji bank w dniu zamknięcia rachunku przeniesie środki na rachunek nieoprocentowany. Jego wypowiedzenie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o kartę płatniczą oraz innymi usługami powiązanymi z rachunkiem. Posiadacz konta może również dokonać zastrzeżenia karty osobiście w placówce banku, telefonicznie w Contact Center (19 502 - opcja 3), poprzez bankowość internetową lub - w przypadku klientów przejętych w ramach działalności Banku BPH - za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych pod numerem (+48) 828 828 828. Całkowite rozliczenie należności z karty i zamknięcie jej rachunku następuje wówczas, gdy zostaną rozliczone wszystkie transakcje nią zrealizowane.

Konto w Alior Banku - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w BGŻ BNP Paribas

Wypowiedzenie rachunku przez posiadacza jest możliwe w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek może zostać złożony:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Bank BGŻ BNP, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia doręczenia do banku oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy rachunku powoduje jednoczesne rozwiązanie części umowy dotyczącej karty płatniczej.

Konto w BGŻ BNP Paribas - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w BOŚ Banku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który zaczyna się od dnia doręczenia bankowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Posiadacz może je złożyć:

 • w oddziale banku;
 • poprzez bankowość internetową BOŚBank24 iBOSS w sekcji: Wnioski;
 • poprzez Infolinię TeleBOŚ  pod numerem 48 22 543 34 34;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - BOŚ  Bank, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa;

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zobowiązuje posiadacza rachunku do uiszczenia wszelkich należności z tytułu umowy oraz wskazania rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki pieniężne pozostałe po zamknięciu konta. Do końca okresu wypowiedzenia posiadacz jest zobowiązany do zwrotu wydanych do rachunku kart płatniczych. W przypadku ich niezwrócenia bank zastrzega je na koszt posiadacza rachunku. Zastrzeżenia karty można również dokonać osobiście w oddziale banku czy poprzez infolinie pod numerem 801 355 455 lub (22) 543 34 34 .

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Banku BPS

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego może zostać złożone w dowolnym momencie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Można je składać:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Bank BPS, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa;

Posiadacz rachunku najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien złożyć dyspozycję odnośnie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku. W przeciwnym razie zostaną one przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek własny banku. Oświadczenie o wypowiedzeniu zobowiązuje posiadacza rachunku do natychmiastowej spłaty wszelkich zobowiązań wobec banku z tytułu umowy, zwrotu wydanych środków do rachunku kart debetowych i czeków oraz spłaty kredytu odnawialnego najpóźniej w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w banku Citi Handlowy

Rozwiązać umowę można bez podawania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • telefonicznie w CitiPhone po przeprowadzonej weryfikacji : +48 22 362 24 84; +48 22 692 2484;
 • elektronicznie w Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile);
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - City Handlowy, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa;

Jeżeli na koncie zgromadzone są środki, klient powinien złożyć dyspozycję ich przelewu. Pieniądze mogą także zostać wypłacone przez klienta w oddziale. Rozwiązanie umowy prowadzi do automatycznej dezaktywacji wszystkich produktów i usług świadczonych na jej podstawie. W przypadku wypowiedzenia umowy równocześnie rozwiązaniu ulega umowa o Citycard - klient jest zobowiązany do zniszczenia karty płatniczej w sposób trwały, uniemożliwiający użycie lub do jej zwrotu.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Crédit Agricole

Umowa może zostać wypowiedziana przez posiadacza rachunku z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Dostępne są następujące formy złożenia oświadczenia:

 • w oddziale banku;
 • telefonicznie poprzez serwis CA24;
 • faxem pod numer (071) 355 30 05;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Crédit Agricole, Orląt Lwowskich 153-605, Wrocław.  

Jeżeli posiadacz konta do końca okresu wypowiedzenia nie zadysponuje środkami znajdującymi się na rachunku, staną się one nieoprocentowanym depozytem bankowym. Po upływie okresu wypowiedzenia lub po wygaśnięciu umowy posiadacz konta jest zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia kart płatniczych, zwrotu tokenów wydanych do konta oraz spłaty zadłużenia w koncie. Kartę płatniczą wydaną do rachunku można również zastrzec w placówce bankowej, przez internet (serwis internetowy CA24) oraz telefonicznie (serwis CA24).

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w Deutsche Banku

Wypowiedzenie rachunku przez posiadacza może nastąpić w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Można je złożyć w formie pisemnej:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Deutsche Banku, al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS), 00-609 Warszawa.

Posiadacz konta powinien złożyć dyspozycję dotyczącą przelewu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku. Jeśli do końca okresu wypowiedzenia do banku nie wpłynie stosowne oświadczenie, środki zostaną przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek banku. Wypowiedzenie umowy konta skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej wydanej do przedmiotowego konta.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Eurobanku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 28-dniowego okresu wypowiedzenia. Złożenie wniosku jest możliwe:

 • w oddziale banku;
 • poprzez bankowość internetową;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Eurobank, ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław.

Posiadacz jest zobowiązany do wskazania sposobu zadysponowania wolnymi środkami. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy limitu, rachunków i lokat prowadzonych w ramach konta oraz kart płatniczych. Posiadacz rachunku może również zastrzec kartę samodzielnie za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej, w dowolnej placówce banku lub w dowolnej placówce innego banku oznaczonej logo organizacji płatniczej, która jest wydawcą karty, telefonicznie - dzwoniąc na numer infolinii 19 000, + 48 71 799 11 11.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w Getin Banku

Klienci banku mogą wypowiedzieć rachunek w dowolnym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, korzystając z jednej z opcji:

 • w oddziale banku;
 • za pośrednictwem bankowości internetowej;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Getin Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

Wypowiedzenie umowy rachunku skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej wydanej do przedmiotowego konta, co oznacza, że klient nie musi jej samodzielnie zastrzegać. Należy jednak pamiętać o zadysponowaniu środkami znajdującymi się na zamykanym rachunku.

Konto w Getin Banku - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Idea Banku

Wypowiedzenie umowy rachunku może zostać złożone w dowolnym momencie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie można składać:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Idea Bank,  ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

Przed upływem okresu wypowiedzenia posiadacz rachunku powinien wskazać w jaki sposób chce, aby zwrócono mu środki znajdujące się na tym rachunku. Z chwilą rozwiązania umowy bank zastrzega kartę płatniczą wydaną do konta.

Konto w Idea Banku - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w Inteligo

Każdy rachunek prowadzony w ramach konta Inteligo, z wyjątkiem rachunku głównego, można zamknąć samodzielnie w dowolnym momencie za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Zamknięcie rachunku głównego oznacza rozwiązanie umowy Konta Inteligo, dlatego wymaga przesłania dokumentu papierowego wraz z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Można je złożyć :

 • w placówkach PKO BP;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Inteligo - PKO BP ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa.

Wypowiedzenie umowy rachunku głównego jest równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich innych umów o produkty lub usługi świadczonych w jego ramach. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje zamknięcie rachunku oraz dezaktywacja kart płatniczych. Jeśli na zamykanym rachunku (innym niż główny) znajdują się środki pieniężne, są one automatycznie przelewane na rachunek główny. W przypadku zamknięcia rachunku głównego pieniądze są przelewane na rachunek wskazany we wniosku o zamknięcie konta.

Konto w Inteligo - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w ING Banku

Rozwiązanie umowy rachunku wymaga formy pisemnej. Posiadacz może złożyć dokumenty w każdym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, korzystając z jednej z opcji:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - ING Bank, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice (własnoręczność podpisu osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji, musi być potwierdzona, z zastrzeżeniem dyspozycji w formie aktu notarialnego sporządzonego w kraju oraz przez notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych).

Rozwiązanie umowy wymaga wskazania przez posiadacza sposobu zadysponowania saldem. W przypadku braku takiej dyspozycji bank księguje środki pieniężne na nieoprocentowanym rachunku technicznym. Wypowiedzenie umowy skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej. Posiadacz rachunku ma również możliwość samodzielnego zastrzeżenia karty, korzystając z bankowości internetowej lub HaloŚląsk (serwis automatyczny), dzwoniąc na infolinię pod numer +48 32 357 00 12 bądź w placówce bankowej.

Konto w ING Bank Śląski - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w mBanku

Umowę rachunku zawartą z bankiem można wypowiedzieć w całości lub w części dotyczącej wskazanego na wniosku rachunku z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, składając dyspozycję:

 • w oddziale banku;
 • w serwisie transakcyjnym w zakładce Pasaż – Market – Usługi – Wypowiedzenie umowy – Złóż wniosek;
 • na infolinii - mLinia pod numerem 801 300 800;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny mBank - Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.

Po okresie wypowiedzenia środki pieniężne przelewane są na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Jeśli taki nie zostanie podany lub okaże się nieprawidłowy, to saldo rachunku od dnia upływu terminu wypowiedzenia staje się nieoprocentowanym depozytem. Zwrot takich środków może nastąpić po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta mLinii, jeżeli osoba nadal posiada relacje z mBankiem oraz jeśli nie jest niezbędne przesłanie w tej sprawie pisma na adres banku. Z chwilą rozwiązania umowy bank zastrzega karty wydane do rachunku. Posiadacz zobowiązany jest natomiast do ich zwrotu, a w przypadku ich braku odpowiada za wszelkie dyspozycje związane z użyciem kart po rozwiązaniu umowy. Można je również zastrzec samodzielnie w serwisie transakcyjnym lub za pomocą eksperta online, konsultanta mLinii bądź doradcy w placówce.

Konto w mBanku - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w Millennium, Orange Finanse, PKO BP czy Raiffeisen Polbanku... - czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy w Millennium Banku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wniosek o zamknięcie rachunku można złożyć:

 • w oddziale banku;
 • w systemie Millenet w zakładce Konta > Wnioski > Zamykanie konta;
 • telefonicznie na TeleMillennium (po zalogowaniu Millekodem i H@słem1);
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Millennium Bank, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Jego zamknięcie jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o kartę, należy jednak pamiętać o wskazaniu rachunku do zadysponowania środkami znajdującymi się na zamykanym koncie.

Konto w Banku Millennium - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w neoBanku

Rachunek może zostać zamknięty bez okresu wypowiedzenia w następujący sposób:

 • oddziale banku;
 • w trakcie rozmowy z pracownikiem infolinii (61 8 512 5) - pod warunkiem, że bank posiada aktualny numer telefonu komórkowego, za pośrednictwem, którego będzie mogła nastąpić autoryzacja dyspozycji;
 • poprzez bankowość elektroniczną neoBANK24;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny neoBanku - Wielkopolski Bank Spółdzielczy, ul. Grochowe Łąki 4,61-752 Poznań.

Rachunek zostaje zamknięty bezpośrednio po złożeniu wypowiedzenia, wyjątek stanowi konto, do którego była wydana karta płatnicza. Okres wypowiedzenia wynosi wówczas 30 dni kalendarzowych. Bank dokonuje likwidacji karty po upływie okresu wypowiedzenia, chyba że klient wcześniej złoży wniosek o rezygnacji z usługi (wówczas likwidacja karty następuje po złożeniu wniosku, a samo zamknięcie rachunku po upływie okresu wypowiedzenia).

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Nest Banku

Posiadacz może rozwiązać umowę rachunku w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym momencie. Wypowiedzenie może zostać złożone:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Nest Bank, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa.

Termin wypowiedzenia umowy rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia do banku pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do wskazania dyspozycji przelewu środków znajdujących się na rachunku. Jeśli posiadacz nie dokona ich wypłaty ani nie złoży dyspozycji ich przelania w następnym dniu roboczym po dniu rozwiązania umowy, bank dokonuje przeksięgowania na nieoprocentowany rachunek. Wypowiedzenie umowy rachunku skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem umowy o kartę płatniczą.

Konto w Nest Banku - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w Orange Finanse

Jedną z form wypowiedziana rachunku jest złożenie pisemnego wniosku. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie formularza banku „Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego”. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Posiadacz może złożyć oświadczenie na jeden z  poniższych sposobów:

 • poprzez kontakt z infolinią pod numerem (+ 48) 42 19 300 (należy mieć przygotowany identyfikator klienta i telekom);
 • poprzez serwis transakcyjny w zakładce Oferta dla Ciebie – Oferta bankowa – Usługi – Wypowiedzenie umowy;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Orange Finanse - mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.

Karta płatnicza wydana do rachunku zostanie zamknięta przez pracownika banku w dniu upływu terminu wypowiedzenia. Można również zastrzec kartę podczas rozmowy z konsultantem infolinii, samodzielnie w serwisie transakcyjnym oraz w aplikacji mobilnej.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Banku Pekao

Wypowiedzenie rachunku posiadacz może złożyć w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wniosek może zostać złożony:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Bank Pekao ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

W trakcie trwania wypowiedzenia posiadacz powinien dokonać wypłaty środków znajdujących się na rachunku lub złożyć dyspozycję ich przelania. W przeciwnym razie, w następnym dniu roboczym po rozwiązaniu umowy, bank dokona ich przeksięgowania na nieoprocentowany rachunek własny. Wypowiedzenie umowy rachunku skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej wydanej do przedmiotowego konta.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w PKO BP

Wypowiedzenie rachunku możliwe jest w dowolnym momencie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązania umowy rachunku należy dokonać:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - PKO BP, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

Zamykając rachunek, na którym znajdują się środki, należy określić sposób ich zadysponowania. W sytuacji wypowiedzenia rachunku w drodze listownej trzeba również dokonać zastrzeżenia karty płatniczej wydanej do konta. Można to zrobić w serwisie internetowym iPKO, telefonicznie pod numerem 800 302 302 albo osobiście w dowolnym oddziale.

Konto w PKO BP - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Plus Banku

Wypowiedzenie rachunku jest możliwe w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Plus Bank, Aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa.

Wraz z wypowiedzeniem należy wskazać sposób zadysponowania środkami znajdującymi się na rachunku. Wypowiedzenie umowy rachunku powoduje automatyczne rozwiązanie umów prowadzonych w jej ramach, tj. umowę o karty debetowe czy umowy rachunków pomocniczych.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w Banku Pocztowym

Posiadacz rachunku może rozwiązać umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności w każdej chwili jej trwania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wniosek może zostać złożony:

 • w oddziale banku;
 • wysyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na maila - informacja@pocztowy.pl;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Bank Pocztowy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz.

Wraz z wypowiedzeniem posiadacz zobowiązany jest złożyć dyspozycję dotyczącą salda zamykanego rachunku lub rachunków prowadzonych w ramach umowy. W przypadku jej braku po upływie okresu wypowiedzenia środki zostają przekazane posiadaczowi za pomocą przekazu pocztowego (potrącając koszty przekazu), a jeżeli kwota środków nie przekracza 20 zł, ich wypłata możliwa jest w placówce banku. Wypowiedzenie umowy rachunku skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej wydanej do przedmiotowego konta.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Raiffeisen Polbank

Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym momencie jej trwania z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia:

 • w oddziale banku;
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem 801 180 801, 22 549 99 99;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Raiffeisen Polbank, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

Klient jest zobowiązany przed upływem okresu wypowiedzenia do zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku. Jeżeli do końca okresu wypowiedzenia nie wypłaci znajdujących się na rachunku środków lub nie wskaże rachunku, na który powinny zostać przelane, bank następnego dnia po rozwiązaniu umowy dokonuje ich przeksięgowania na nieoprocentowany rachunek własny. Jeśli do rachunku była wydana karta płatnicza wypowiedzenie powoduje również rozwiązanie umowy o kartę.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Jak zamknąć konto w T- Mobile Usługi Bankowe

Wypowiedzenie umowy rachunku z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia posiadacz można złożyć:

 • w placówce T-Mobile Usługi Bankowe;
 • poprzez wirtualny oddział w panelu video/audio;
 • poprzez Infolinię pod numerem 12 19 506;
 • poprzez wiadomość wysłaną z poziomu bankowości internetowej z kategorią ,,Pytanie”;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Składając wypowiedzenie, należy wskazać numer rachunku, na który ma zostać przekazana ewentualna nadpłata. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o karty wydane do rachunku oraz umowy o limit odnawialny. Rezygnację z karty debetowej można zrealizować samodzielnie poprzez zamknięcie karty z poziomu bankowości internetowej, ewentualnie poprzez kontakt z infolinią banku pod numerem 19 506, z Wirtualnym Oddziałem bądź placówką banku.

Konto w T-Mobile Usługi Bankowe - porównaj i otwórz przez internet z Bankier.pl »

Wypowiedzenie umowy w Toyota Banku

Wypowiedzenie rachunku jest możliwe w dowolnym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczanie można złożyć:

 • mailowo na adres kontakt- kontakt@toyotabank.pl , przesyłając skan lub zdjęcie dobrej jakości opatrzone podpisem zgodnym ze wzorem;
 • drogą listowną - przesyłając  formularz ze strony banku, na adres korespondencyjny - Toyota Bank, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Klient zobowiązany jest do wskazania numeru konta, na który dokonany zostanie zwrot środków znajdujących się na zamykanym rachunku. Bank dokonuje zwrotu opłaty za prowadzenie rachunku proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu. Zastrzeżenie karty nie jest obowiązkowe, bank zrobi to po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak klient ma życzenie natychmiastowego zastrzeżenia karty, może tego dokonać pod numerem (22) 488 55 50, wewn. 3.

Szukasz lepszego konta? Skorzystaj z porównywarki Bankier.pl »

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (30)

dodaj komentarz
esteban02
Ja nie miałem problemu zamknąć niepotrzebnego konta w PKO. Instytucja godna zaufania i pomocna, skierowana na klienta.
~jaros91
w Orange Finanse jest jakaś promocja, że przy zamykaniu konta można zgarnąć 40 zł. Myślę jednak, że bardziej się opłaci korzystanie z innych promocji oferowanych przy tym koncie, bo można więcej w ten sposób zarobic. oferują np. kase na doładowanie telefonu, rabaty do szkół językowych, zwroty za zakupy...
~likwidacja_konta
"Od kilkudziesięciu godzin na profilu społecznościowym PKO Banku Polskiego trwa prawdziwa wojna. Zaczęło się od informacji, że bank wspiera organizację Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W ramach akcji organizowany jest konkurs wiedzy o "Wyklętych". A partnerem konkursu jest marka "Red "Od kilkudziesięciu godzin na profilu społecznościowym PKO Banku Polskiego trwa prawdziwa wojna. Zaczęło się od informacji, że bank wspiera organizację Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W ramach akcji organizowany jest konkurs wiedzy o "Wyklętych". A partnerem konkursu jest marka "Red is bad", produkująca odzież patriotyczną. W ubraniach tej firmy kilkukrotnie można było zobaczyć prezydenta Andrzeja Dudę. I właśnie to nie spodobało się internautom"
Konczę współpracę z tym bankiem niech kibole zanoszą tam swoją kasę(haha)
~endi
załóżmy , że jednak da się zamknąć konto poprzez internet ale co dalej ? w artykule zabrakło informacji najważniejszej - jak wyłączyć komputer ???
~Krasiu
Nie piszcie głupot wprowadzając ludzi w błąd, nie ma możliwości zamknięcia przez infolinię rachunku w Boś banku, wiem bo sam próbuje zamknąć rachunek, który otwieralem przez Internet a nigdy go nie użyłem do żadnej transakcji i zamknąć go można tylko w oddziale, a do najbliższego oddziału mam 100 km...
~ja
W Millenium po zgloszeniu sie do oddzialu i podpisaniu papierow rozwiazania umowy na karte kredytowa mowia, ze bedzie "telefon potwierdzajacy".
Po jakims czasie dzwoni kobieta i wypytuje o rozne rzeczy.
Jak sie czlowiek zapyta, skad wiadomo, ze jest ona rzeczywiscie z banku to odpowiada, ze przeciez mozna zadzwonic
W Millenium po zgloszeniu sie do oddzialu i podpisaniu papierow rozwiazania umowy na karte kredytowa mowia, ze bedzie "telefon potwierdzajacy".
Po jakims czasie dzwoni kobieta i wypytuje o rozne rzeczy.
Jak sie czlowiek zapyta, skad wiadomo, ze jest ona rzeczywiscie z banku to odpowiada, ze przeciez mozna zadzwonic do banku i potwierdzic, ze ona tam pracuje.

Pytanie - jak potwierdzic ze kobieta ktora mowi, ze sie nazywa "tak i tak" to rzeczywiscie ona?
Przeciez to moze byc jakas oszustka ktora podszywa sie pod imie i nazwisko osoby rzeczywiscie pracujacej w banku!

Paranoja - bank mowi aby byc ostroznym, nie podawac dzwoniacym zadnych danych bo niebezpiecze. A sam bank wydzwania do klientow by wyciagac informacje...
~copeć
Co za bzdury nigdy nie miałem problemu żeby zamknąć rachunek w banku.
~darma
akurat w getinie info na ten temat i wiele innych można uzyskać u obsługi klienta. bardzo się poprawili jeśli chodzi o kontakt z klientem :)
~Jan
PKO BP- dzisiaj zostałem klientem tego banku wbrew woli. Do rzeczy: otrzymałem pismo z banku o tym iż na moich książeczkach pozostała jakaś kwota, którą mogę wypłacić. I cóż, poszedłem. Pomijam fakt iż za "przepisanie "każdej z "Książeczek" bank pobiera opłatę w wysokości 30 pln( o tym wiedziałem PKO BP- dzisiaj zostałem klientem tego banku wbrew woli. Do rzeczy: otrzymałem pismo z banku o tym iż na moich książeczkach pozostała jakaś kwota, którą mogę wypłacić. I cóż, poszedłem. Pomijam fakt iż za "przepisanie "każdej z "Książeczek" bank pobiera opłatę w wysokości 30 pln( o tym wiedziałem z otrzymanego pisma), jedynym jednak sposobem otrzymania reszty kwoty- MUSZĘ ZAŁOŻYĆ RACHUNEK!!!!. A jakżeby, w imię troski o dobro klienta rachunek jest płatny:6.90 miesięcznie i niestety tego rachunku nie można zamknąć przez internet(jak w większości Banków). Zadziwiający jest również "NAKAZ WYRAŻENIA ZGÓD MARKETINGOWYCH", by w ogóle bank zechciał wziąć 2x30 zeta oraz opłatę za rachunek(zawsze to ja decydowałem czy wyrażam zgodę czy nie, w pko bp jest jednak inaczej). I w ten sposób pko bp stanie się NAJPRZYJAŻNIEJSZYM I NAJUKOCHAŃSZYM bankiem klientów, PRZYMUSZONYCH do otwarcia rachunku. Idę o zakład że nie zapomną poinformować o tym w swoich kampaniach reklamowych.
~Tomasz
Niestety wypowiedzenie rachunku to jedno, a wypowiedzenie umowy ramowej - drugie. Mało profesjonalny artukuł. Radziłbym wypowiedzieć od razu umowę ramową aby skutecznie rozstać się z danym bankiem.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki