Jak ustalić numer księgi wieczystej?

Znalezienie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości to niezwykle istotna kwestia, która stanowi pierwszy krok do ustalenia stanu prawnego mieszkania, domu, działki lub lokalu o przeznaczeniu komercyjnym. Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej i w jaki sposób możesz go znaleźć?

(Fotolia)

Do jakich instytucji możemy się zwrócić?

Księgi wieczyste to publiczne rejestry, które stanowią prawdziwą kopalnię wiedzy na temat nieruchomości. Przedstawiają one jej stan prawny, oznaczenie właściciela, ograniczone prawa rzeczowe lub określenie hipoteki służącej zabezpieczeniu wierzytelności. Księgi wieczyste są podzielone na IV działy. Żeby ustalić numer księgi wieczystej, można udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia danej nieruchomości lub skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjnej lub Kartograficznej/Urzędu Gminy. Składając wnioski do wyżej wymienionych instytucji, należy wykazać istnienie interesu prawnego w ustaleniu numeru księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości.

Budowa numeru księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej jest unikalny dla każdej nieruchomości. Składa się na niego czteroznakowe oznaczenie Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego, następnie oddzielony ukośnikiem 8-cyfrowy numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych, a dalej tzw. cyfra kontrolna. Przykładowy numer księgi wieczystej - GD1G/00002223/1, gdzie GD oznacza kod sądu (w tym wypadku Sąd Okręgowy w Gdańsku), 1G - kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, a w dalszej kolejności następuje numer księgi według repertorium oraz cyfra kontrolna.

Szybko i bez wychodzenia z domu

Internet zapewnia ogromne możliwości, również w zakresie wyszukiwania numerów ksiąg wieczystych założonych dla konkretnych nieruchomości. Dzięki prostej w obsłudze wyszukiwarce Ksiegiwieczyste.pl możesz odnaleźć numer księgi po numerze ewidencyjnym działki lub adresie. Ogólnopolska wyszukiwarka ksiąg wieczystych umożliwia znajdowanie informacji również po numerze księgi. Można więc zapomnieć o kolejkach w urzędach.

Aby zapoznać się z treścią wybranej księgi wieczystej, której numer jest nam znany, można również skorzystać z publicznej przeglądarki dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – Ekw.ms.gov.pl.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Każdy z nich nosi swoją nazwę i posiada specyficzne przeznaczenie:

Dział I księgi wieczystej składa się z Działu I-O oraz Działu I-Sp.

Dział I-O "Oznaczenie nieruchomości" obejmuje jej położenie, oznaczenie działki ewidencyjnej, budynku, lokalu oraz podaje obszar nieruchomości.

Dział I-Sp "Spis praw związanych z własnością" obejmuje wpisy dotyczące praw związanych z własnością nieruchomości, praw związanych z użytkowaniem wieczystym oraz spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Dzial II „Własność” obejmuje wielkość udziału oraz dane właściciela bądź uprawnionego użytkownika nieruchomości.

Dział III "Prawa, roszczenia i ograniczenia" zawiera treść praw, roszczeń i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. prawo pierwokupu, służebność osobista mieszkania). W dziale tym znajdziemy również treść ostrzeżeń i osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone (np. ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości).

Dział IV "Hipoteka" zawiera dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego.

Źródło: Materiał partnera
Polecane
Najnowsze
Popularne