Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
JUPITER NFI SA
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd JUPITER S.A., który jest w trakcie połączenia ze spółką KCI S.A. (uchwały połączeniowe spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A. zostały podjęte dnia 20 marca 2015r.) informuje, iż w dniu 23 marca 2015r. podjął decyzję, iż po rejestracji połączenia spółki KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A., spółka KCI S.A. (Spółka Przejmująca) zamierza połączyć się ze spółką Centrum Zabłocie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ( Spółka Przejmowana), która do dnia 3 marca 2015 roku prowadziła działalność jako KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – spółka komandytowo-akcyjna.
W związku z faktem, iż wspólnikami spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. są wyłącznie spółki KCI S.A. oraz Jupiter S.A., które to spółki są w trakcie łączenia się , po rejestracji połączenia spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A., Centrum Zabłocie sp. z o.o. będzie miała jednego wspólnika, którym będzie Spółka Przejmująca (KCI S.A.).
Uwzględniając powyższe, łączące się Spółki postanowiły uzgodnić następujący warunek prawny przeprowadzenia (finalizacji) procesu połączenia Spółek: do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dojdzie pod warunkiem uprzedniej rejestracji połączenia spółek KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.. Warunek ten winien być spełniony przed dniem wpisu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną do rejestru przedsiębiorców KRS.

Wskazanie podmiotów, które mają być połączone:

Spółka Przejmująca: KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631, która połączy się ze spółką Jupiter spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30 – 011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026567.
Podstawowym przedmiotem działalności KCI S.A. jest m. in.: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych.

Spółka Przejmowana: Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000546526;
Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Wobec faktu, iż połączenie Spółek nastąpi w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Centrum Zabłocie sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h..
W związku z powyższym połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.
Celem połączenia spółek KCI S.A. (po dokonaniu połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A.) oraz Centrum Zabłocie sp. z o.o. jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku, zbudowanie pionu nieruchomościowego w spółce Przejmującej, obniżenie kosztów działalności, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2015-03-23 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.