REKLAMA

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2021-08-26 22:06
publikacja
2021-08-26 22:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_SF_IH2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_IH2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JWCH-Raport_z_przegladu__SJSF-30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_JWCH-Raport_z_przegladu__SSSF-30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162 963 68 419 35 838 15 405
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 141 838 57 045 31 193 12 844
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 124 11 375 4 646 2 561
IV. Koszty sprzedaży 9 047 9 184 1 990 2 068
V. Koszty ogólnego zarządu 12 557 11 932 2 762 2 687
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 554 -13 040 -782 -2 936
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 183 -18 022 -1 140 -4 058
VIII. Zysk (strata) brutto -8 510 -23 726 -1 872 -5 342
IX. Podatek dochodowy 1 226 -8 297 270 -1 868
X. Zysk (strata) netto -9 736 -15 429 -2 141 -3 474
XI. Skonsolidowany bilans 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XII. Aktywa razem 1 919 567 1 962 142 424 608 425 185
XIII. Aktywa trwałe 700 742 765 031 155 004 165 778
XIV. Aktywa obrotowe 1 218 825 1 197 111 269 604 259 407
XV. Pasywa razem 1 919 567 1 962 142 424 608 425 185
XVI. Kapitał własny 706 456 717 313 156 268 155 437
XVII. Zobowiązania długoterminowe 261 315 301 953 57 803 65 431
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 951 796 942 877 210 537 204 316
Jednostkowy rachunek zysków i strat
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 877 57 695 34 500 12 991
XX. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 139 481 44 969 30 674 10 125
XXI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 396 12 726 3 826 2 866
XXII. Koszty sprzedaży 8 604 8 482 1 892 1 910
XXIII. Koszty ogólnego zarządu 10 589 10 484 2 329 2 361
XXIV. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 871 -9 538 -1 071 -2 148
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 469 -17 926 -1 203 -4 036
XXVI. Zysk (strata) brutto -18 622 -18 625 -4 095 -4 194
XXVII. Podatek dochodowy -590 -8 904 -130 -2 005
XXVIII. Zysk (strata) netto -18 032 -9 721 -3 965 -2 189
XXIX. Jednostkowy bilans 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XXX. Aktywa razem 1 584 292 1 669 198 350 445 361 705
XXXI. Aktywa trwałe 697 326 747 314 154 248 161 938
XXXII. Aktywa obrotowe 886 967 921 884 196 197 199 767
XXXIII. Pasywa razem 1 584 292 1 669 198 350 445 361 705
XXXIV. Kapitał własny 734 028 752 567 162 367 163 077
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 123 140 159 770 27 239 34 621
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 727 124 756 861 160 840 164 007
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane SF IH2021.pdfSkonsolidowane SF IH2021.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe IH2021
Sprawozdanie Zarzadu IH2021.pdfSprawozdanie Zarzadu IH2021.pdf Sprawozdanie Zarzadu IH2021
Oswiadczenie Zarzadu.pdfOswiadczenie Zarzadu.pdf Oswiadczenie Zarzadu
JWCH-Raport z przegladu SJSF-30.06.2021.pdfJWCH-Raport z przegladu SJSF-30.06.2021.pdf Opinia bieglego rewidenta SJSF 30.06.2021
GK JWCH-Raport z przegladu SSSF-30.06.2021.pdfGK JWCH-Raport z przegladu SSSF-30.06.2021.pdf Opinia bieglego rewidenta SSSF 30.06.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
2021-08-26 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2021-08-26 Piotr Suprynowicz Członek Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki