REKLAMA

IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

2021-05-21 07:17
publikacja
2021-05-21 07:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_IQSr2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 255 724 205 719 55 931 46 794
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 762 8 788 1 698 1 999
III. Zysk (strata) brutto 6 699 4 992 1 465 1 136
IV. Zysk (strata) netto 5 413 3 913 1 184 890
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 752 -36 415 8 257 -8 283
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 745 -1 201 -600 -273
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 940 36 148 -7 205 8 222
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 2 067 -1 468 452 -334
IX. Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
XI. Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
XIII. Stan na: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa razem 501 586 540 329 107 630 117 086
XV. Zobowiązania długoterminowe 50 791 37 851 10 899 8 202
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 234 841 291 937 50 392 63 261
XVII. Kapitał własny 215 954 210 541 46 339 45 623


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:


pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego
zysku (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku
(strata) na akcję zwykłą za pierwszy kwartał 2021 r. (pierwszy kwartał
2020 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca pierwszego kwartału. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,5721
zł (1 EURO = 4,3963 zł).


pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31.03.2021 roku - 1 EURO = 4,6603 zł (na
31.12.2020 roku - 1 EURO = 4,6148 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT IQSr2021.pdfRAPORT IQSr2021.pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 MAREK MAZUREK PREZES ZARZĄDU
2021-05-21 MICHAŁ PIETREK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki